Nội dung chính bài Lập kế hoạch cá nhân

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Lập kế hoạch cá nhân ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 1.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

  • Ngoài tiêu đề, bán kế hoạch cá nhân thường có hai phản. Phản I nêu họ tên, nơi làm việc, học tập của người viết (nếu làm kế hoạch cho riêng mình thì không có phần này). Phản II nêu nội dung công việc cản làm, thời gian, địa điểm và dự kiến kết quá đạt được.
  • Lời văn cần ngắn gọn, cản thiết có thế kẻ bảng.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cá nhân.

  • Kế hoạch cá nhân là việc trình bày nội dung và phân bố hoạt động thời gian để hoàn thành tốt công việc của cá nhân.
  • Lập kế hoạch cá nhân ta cần hình dung trước các công việc cần làm, phân bố thời gian hợp lý để hoàn thành tốt các công việc, bỏ sót các công việc cần làm.
  • Biết cách và có thói quen lập kế hoạch cá nhân là một thói quen tốt.

II. Cách lập kế hoạch cá nhân.

  • Khi lập kế hoạch cá nhân cần trình bày nội dung trong kế hoạch đó, nó được sắp xếp theo một trình tự hợp lý.
  • Nội dung của kế hoạch gồm có 2 phần chính: Phần 1 nêu họ và tên, nơi làm việc học tập của người viết. Phần 2 nêu nội dung công việc cần làm, thời gian địa điểm dự kiến và kết quả đạt được.
  • Lời văn cần ngắn gọn, cần thiết có thể kẻ bảng.

Back to top

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021