Nội dung chính bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 12 tập 1.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

Đối tượng của một bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi rất đa dạng: có thể là giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm nói chung, có thể chỉ là một phương diện , thậm chí một khía cạnh nội dung hay nghệ thuật của một tác phẩm hoặc của các tác phẩm, đoạn trích khác nhau.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

  • Đối tượng của một bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi rất đa dạng: có thể là giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm nói chung, có thể chỉ là một phương diện , thậm chí một khía cạnh nội dung hay nghệ thuật của một tác phẩm hoặc của các tác phẩm, đoạn trích khác nhau.
  • Bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi thường có các nội dung.

Giới thiệu tác phẩm hoặc đoạn trích văn xuôi cần nghị luận.

Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật theo định hướng của đề hoặc một số khía cạnh đặc sắc nhất của tác phẩm, đoạn trích.

Nêu đánh giá chung về tác phẩm đoan trích.

Ví dụ: Lập dàn ý về nghị luận về một tác phẩm.

a) Mở bài:

Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích và vấn đề cần nghị luận.

b) Thân bài:

Dù là dạng bài nào, học sinh cũng cần đảm bảo đủ ba luận điểm cơ bản sau:

Luận điểm 1: Khái quát chung
Nêu hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung khái quát của tác phẩm.
Dẫn dắt nội dung tác phẩm đến nội dung của đoạn trích

Luận điểm 2: Làm rõ vấn đề nghị luận

Phân tích, làm sáng tỏ vấn đề nghị luận theo yêu cầu của đề. Chia vấn đề thành các luận điểm và lấy các chi tiết, hình ảnh, nhân vật để làm sáng tỏ cho luận điểm.

c) Kết bài: Khái quát, khẳng định vấn đề nghị luận.

Back to top

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 12 tập 2 đầy đủ, cẩm nang soạn bài từ A đến Z