Nội dung và nghệ thuật văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nội dung và nghệ thuật văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Bài làm:

Nội dung: Văn bản ca ngợi và tự hào về tinh thần yêu nước. từ đó kêu gọi mọi người cùng phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc

Nghệ thuật:

  • Xây dựng luận điểm ngắn gọn, xúc tích; lập luận chặt chẽ; dẫn chứng toàn diện, chọn lọc tiêu biểu theo các phương diện: lứa tuổi, tầng lớp, vùng miền,...
  • Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh: làn sóng, lướt qua,... và câu văn nghị luận hiệu quả
  • Sử dụng phép so sánh, liệt kê nêu tên các anh hùng dân tộc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, nêu các biểu hiện của lòng yêu nước
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021