Phân phối chương trình Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo Phân phối chương trình môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Kế hoạch dạy học môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo

KhoaHoc mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh theo dõi Phân phối chương trình Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm học 2022 - 2023 được đăng tải chi tiết trong bài viết dưới đây.

Kế hoạch dạy học môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo được trình bày theo bảng nhằm giúp các bạn dễ dàng theo dõi với chi tiết theo từng tuần cho cả hai học kì trong năm. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi thêm nhiều phân phối chương trình lớp 3 sách Chân trời sáng tạo các môn khác tại KhoaHoc.

TUẦN

BÀI

TRANG SHS

TUẦN

BÀI

TRANG SHS

HKI

HKII

1

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1 000 (Tiết 1)

Trang 7

19

CHỤC NGHÌN T1

7-8

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 1 000 (Tiết 2)

Trang 8

CHỤC NGHÌN T2

9

ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ( Tiết 1)

Trang 9

CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T1

10

ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ( Tiết 2)

Trang 10(BT3.4.5)

CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T2

11

CỘNG NHẨM, TRỪ NHẨM

Trang 11

SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T1

12

2

TÌM SỐ HẠNG

Trang 12

20

SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ T2

13

TÌM SỐ BỊ TRỪ, TÌM SỐ TRỪ

Trang 13

PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T1

14

ÔN TẬP PHÉP NHÂN

Trang 14

PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T2

15

ÔN TẬP PHÉP CHIA

Trang 15-16

PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T1

16

TÌM THỪA SỐ

Trang 17

PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 T2

17

3

TÌM SỐ BỊ CHIA, TÌM SỐ CHIA

Trang 18

21

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1

18

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)

Trang 19

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2

19

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 2)

Trang 20

THÁNG, NĂM T1

20

MI-LI-MÉT(Tiết 1)

Trang 21

THÁNG, NĂM T2

21

MI-LI-MÉT(Tiết 2)

Trang 22

GAM T1

22

4

HÌNH TAM GIÁC. HÌNH TỨ GIÁC

Trang 23-24

22

GAM T2

23

KHỐI HỘP CHỮ NHẬT. KHỐI LẬP PHƯƠNG

Trang 25

MI-LI-LÍT T1

24

XẾP HÌNH (Tiết 1)

Trang 26

MI-LI-LÍT T2

25

XẾP HÌNH (Tiết 2)

Trang 27

NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1

26

XEM ĐỒNG HỒ (Tiết 1)

Trang 28

NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2

27

5

XEM ĐỒNG HỒ (Tiết 2)

Trang 29

23

NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3

28

BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI BƯỚC TÍNH(Tiết 1)

Trang 30

CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1

29

BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI BƯỚC TÍNH(Tiết 2)

Trang 31

CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2

30

LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC

Trang 32

CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3

31

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

Trang 33

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1

32

6

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo)

Trang 34

24

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2

32

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (tiếp theo)

Trang 35

GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG T1

33-34

LÀM TRÒN SỐ

Trang 36-37

GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG T2

33-34

LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ

Trang 38

HÌNH CHỮ NHẬT

35

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)

Trang 39(1.2.3.4)

HÌNH VUÔNG

36

7

Em làm được những gì? (Tiết 2)

Trang 39(5.6.7)

25

CHU VI HÌNH TAM GIÁC, CHU VI HÌNH TỨ GIÁC

37

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM( Tiết 1)

Trang 40

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT T1

38

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM( Tiết 2)

Trang 40

CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT T2

39

BẢNG NHÂN 3

Trang 42

CHU VI HÌNH VUÔNG T1

40

BẢNG CHIA 3

Trang 43

CHU VI HÌNH VUÔNG T2

41

8

BẢNG NHÂN 4

44

26

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T1

42

BẢNG CHIA 4

45

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T2

43

MỘT PHẦN HAI, MỘT PHẦN BA,MỘT PHẦN TƯ, MỘT PHẦN NĂM (Tiết 1)

46

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T3

44

MỘT PHẦN HAI, MỘT PHẦN BA,MỘT PHẦN TƯ, MỘT PHẦN NĂM (Tiết 2)

47

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU T4

45

NHÂN NHẨM, CHIA NHẨM

48

CÁC KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA MỘT SỰ KIỆN T1

46

9

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)

49

27

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1

47

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 2)

49

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2

48

NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TRONG PHẠM VI 1 000

50

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1

49

NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 (tiếp theo)(T1)

51

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2

49

NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 (tiếp theo)(T2)

52

KIỂM TRA

10

PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ)(T1)

53

28

TRĂM NGHÌN

51-52

PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ)(T2)

54

CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (2 tiết) T1

53-54

CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ)(T1)

55

CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (2 tiết) T2

54-55

CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ)(T1)

56

SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ T1

56

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1

57

SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ T2

57

11

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2

58

29

PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T1

58

KIỂM TRA

PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T2

59

BẢNG NHÂN 6

59

PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T1

60

BẢNG CHIA 6

60

PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T2

61

GẤP MỘT SỐ LÊN MỘT SỐ LẦN

61

PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 T3

61

12

BẢNG NHÂN 7

62

30

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1

62

BẢNG CHIA 7

63

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2

62

BẢNG NHÂN 8

64

NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1

63

BẢNG CHIA 8

65

NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2

64

GIẢM MỘT SỐ ĐI MỘT SỐ LẦN

66

NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3

64

13

BẢNG NHÂN 9

67

31

CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1

65

BẢNG CHIA 9

68

CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2

66

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1

69

CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3

67

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2

70

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T1

68

XEM ĐỒNG HỒ T1

71

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? T2

68

14

XEM ĐỒNG HỒ T2

72

32

DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH

69

CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T1

73

XĂNG-TI-MÉT VUÔNG T1

70

CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T2

74(1.2.3.4)

XĂNG-TI-MÉT VUÔNG T2

71

CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ T3

75(5.6.7

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT T1

72

SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ

76

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT T2

73

15

ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG T1

77

33

DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG

74

ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG T2

78

TIỀN VIỆT NAM T1

75-76

HÌNH TRÒN T1

79

TIỀN VIỆT NAM T2

77

HÌNH TRÒN T2

80

ÔN TẬP CUỐI NĂM T1

NHIỆT ĐỘ. ĐO NHIỆT ĐỘ

81

ÔN TẬP CUỐI NĂM T2

16

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ T1

82

ÔN TẬP CUỐI NĂM T3

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ T2

83

34

ÔN TẬP CUỐI NĂM T4

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1

84

ÔN TẬP CUỐI NĂM T5

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2

85

ÔN TẬP CUỐI NĂM T6

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T1

ÔN TẬP CUỐI NĂM T7

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T2

ÔN TẬP CUỐI NĂM T8

17

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T3

35

ÔN TẬP CUỐI NĂM T9

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T4

ÔN TẬP CUỐI NĂM T10

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T5

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T6

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T7

KIỂM TRA CUỐI NĂM

18

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T8

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 T9

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T1

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM T2

KIỂM TRA HỌC KÌ 1