Quan sát các hình 3.9, 3.10: Nhận xét về quy ước ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh vào các mệnh đề sau

 • 1 Đánh giá

b. Ren trong (ren lỗ)

Quan sát các hình 3.9, 3.10

Nhận xét về quy ước ren bằng cách ghi cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh vào các mệnh đề sau:

 • Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét ...........
 • Đường chân ren được vẽ bằng nét ...........
 • Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét ..........
 • Vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét ...............
 • Vòng chân ren được vẽ bằng nét ..............

Bài làm:

Ghi các cụm từ vào chỗ chấm như sau:

 • Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm
 • Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh
 • Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm
 • Vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm
 • Vòng chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN