Quan sát các hình từ 3 đến 7, hãy ghép từng hình với một trong các cụm từ sau cho phù hợp...

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát các hình và thực hiện

a. Quan sát các hình từ 3 đến 7 (Sgk)

b. Hãy ghép từng hình với một trong các cụm từ sau cho phù hợp: Phơi thóc, tuốt lúa, gặt lúa, xếp gạo lên tàu để xuất khẩu, xay xát gạo và bóc gạo.

c. Sắp xếp các cụm từ trên vào sơ đồ theo trật tự các bước trong quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu

Bài làm:

Hãy ghép từng hình ứng với cụm từ:

  • Hình 3: Tuốt lúa
  • Hình 4: Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu
  • Hình 5: Gặt lúa
  • Hình 6: Xay xát gạo và bóc gạo
  • Hình 7: Phơi lúa

Sắp xếp cụm từ:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021