Quan sát hình 7.4, cho biết hai cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo và kết quả của mỗi cách tiếp xúc?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Quan sát hình 7.4, cho biết hai cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo và kết quả của mỗi cách tiếp xúc?

Bài làm:

  • Tiếp xúc tách dãn: tạo ra các sống núi ngầm ở đại dương.
  • Tiếp xúc dồn ép: hình thành nên các dãy núi cao, các đảo núi lửa, các vực biển sâu.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021