Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 106 sgk Địa lí 10

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?

Bài làm:

Phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: Trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp.

Thứ nhất là trang trại

  • Hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa
  • Mục đích chủ yếu: sản xuất hàng hóa
  • Cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ
  • Có thuê lao động

Thứ hai là thể tổng hợp nông nghiệp

  • Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao
  • Có sự kết hợp chặt chẽ giữa các xí nghiệp nông nghiệp với các xí nghiệp công nghiệp.

Thứ ba là vùng nông nghiệp

  • Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
  • Là những lãnh thổ sản xuất nông nghiệp tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10