Read Unit 3: A trip to the countryside

  • 1 Đánh giá

Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu để trả lời các câu hỏi về bài đọc, đồng thời cung cấp từ vựng liên quan của Unit 3. A Trip to the Countryside (Một chuyến đi về nông thôn). Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

READ – UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

Mr. Parker grows maize on his farm, while Mrs. Parker works part-time at a grocery store in a nearby town. They have two children. Peter is the same age as Van, and Sam is still in primary school.

Since Van arrived, he has been learning a lot about life on a farm. In the afternoon, as soon as he completes his homework, he feeds the chickens and collects their eggs. On weekends, if Mr. Parker is busy, the three boys help him on the farm.

On Saturday afternoons. Peter plays baseball. The Parker family and Van eat hamburgers or hot dogs while they watch Peter play. The Parkers are nice so Van feels like a member of their family.

Dịch bài:

Văn, sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh, là sinh viên thuộc chương trình giao lưu ở nước Mĩ. Hiện giờ anh ấy đang sống với gia đình ông Parker ở một nông trại bên ngoài thành phố Columbus 100 cây số, thuộc bang Ohio. Anh ấy sẽ ở đấy cho đến đầu tháng Mười.

Ông Parker trồng bắp ở nông trại, trong khi Bà Parker làm việc bán thời gian ở một tiệm thực phẩm tại thành phố kế bên. Họ có hai con. Peter cùng tuổi với Văn, và Sam vẫn còn học trường tiểu học.

Từ khi Văn đến, anh có thể học hỏi nhiều về đời sống ở nông trại. Buổi trưa, vừa khi anh làm xong bài tập ở nhà, anh cho gà ăn và nhặt trứng. Vào những ngày cuối tuần, nếu ông Parker bận, ba đứa trẻ sẽ giúp ông công việc ở nông trại.

Vào trưa Thứ Bảy, Peter chơi bóng chày. Gia đình ông Parker và Văn ăn bánh mì kẹp thịt hoặc bánh mì kẹp xúc xích nóng trong khi họ xem Peter chơi bóng. Gia đình ông Parker rất tử tế nên Văn cảm thấy như một thành viên của gia đình họ.

a) Match the words in column A with the words or groups of words in column B having the same meaning. (Ghép những từ ở cột A phù hợp với những từ hay nhóm từ ở cột B cùng nghĩa.)

Giải:

  • Maize:corn (ngô)
  • Feed: give food to eat (cho ăn)
  • grocery store: where people buy food and small things (cửa hàng tạp hóa)
  • part-time: shorter or less than standard time (bán thời gian)
  • collect: bring things together (thu thập)

b) Complete the summary. Use information from the passage. (Hoàn thành bài tóm tắt. Dùng thông tin ở đoạn văn.)

Giải:

A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the American state of (1) Ohio. Mr. Parker is a (2) farmer and Mrs. Parker (3) is working in a nearby town. They have two children (4) Peter and (5) Sam. Van often does chores (6) after school. Sometimes, he also helps on the (7) farm. The family relaxes on Saturday afternoons and (8) watch Peter play (9) baseball.Van likes the Parkers, and he enjoys being a (10) member of their family.

Dịch:

Một cậu bé Việt Nam tên Văn đang sống cùng gia đình Parker ở bang Ohio. Ông Parker là một nông dân và bà Parker đang làm việc tại một thị trấn gần đó. Họ có hai con Peter và Sam. Văn thường làm việc nhà sau giờ học. Đôi khi, anh cũng giúp đỡ trong trang trại. Gia đình nghỉ ngơi vào những buổi chiều thứ bảy và xem Peter chơi bóng chày. Van thích nhà Parkers, và anh muốn trở thành một thành viên của gia đình.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021