Giải câu 1 trang 24 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

D.E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG và TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 29 sách VNEN 9 tập 1

Phân tích ra thừa số:

a) x - 9 với x > 0 ; b) x - 5 + 4 ;

c) 6 - 4x$\sqrt{x}$ - 9y$\sqrt{y}$ + 6xy ; d) x - 2$\sqrt{x - 1}$ - $a^{2}$.

Bài làm:

a) x - 9 = ( - 3)( + 3)

b) x - 5 + 4 = x - - 4 + 4 = ( - 1) - 4( - 1) = ( - 1)( - 4).

c) 6 - 4x$\sqrt{x}$ - 9y$\sqrt{y}$ + 6xy = 2$\sqrt{x}$(3$\sqrt{y}$ - 2x) - 3y(3$\sqrt{y}$ - 2x) = (3$\sqrt{y}$ - 2x)(2$\sqrt{x}$ - 3y)

d) x - 2 - $a^{2}$ = (x - 1 - 2 + 1) - $a^{2}$

= - $a^{2}$ = ($\sqrt{x - 1}$ - 1 - a)($\sqrt{x - 1}$ - 1 + a).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021