Giải câu 2 trang 78 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 78 sách VNEN 9 tập 1

Điền vào chỗ chấm (...) để đơn giản các biểu thức sau:

a) 1 + \alpha $ = 1 + $(\frac{......}{.....})^{2}$ = $\frac{.....+......}{cos^{2}\alpha}$ = $\frac{.......}{cos^{2}\alpha}$

b) 1 + \alpha $ = 1 + $(\frac{......}{.....})^{2}$ = $\frac{.....+......}{sin^{2}\alpha}$ = $\frac{.......}{sin^{2}\alpha}$

c) \alpha $(2$sin^{2}$$\alpha $ + 3$cos^{2}$$\alpha $ - 2)

= \alpha $($cos^{2}$$\alpha $ + 2(...........+...........) - 2)

= x............=...........

Bài làm:

a) 1 + \alpha $

= 1 +

=

= .

b) 1 + \alpha $

= 1 +

=

=

c) \alpha $(2$sin^{2}$$\alpha $ + 3$cos^{2}$$\alpha $ - 2)

= \alpha $($cos^{2}$$\alpha $ + 2($sin^{2}$$\alpha $ + $cos^{2}$$\alpha $) - 2)

= x$cos^{2}$$\alpha $ = $sin^{2}$$\alpha $.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021