Sau khi hoàn thành bảng trên, chọn một vấn đề để viết ...

  • 1 Đánh giá

b) Sau khi hoàn thành bảng trên, chọn một vấn đề để viết thành một bài văn ( dựa vào bảng để xây dựng hệ thống luận điểm).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021