Văn bản thông báo được dùng khi nào?

  • 1 Đánh giá

(2) Văn bản thông báo được dùng khi nào?

Bài làm:

Văn bản thống báo được dùng khi cần truyền đạt những thông tin cụ thể từ phía cơ quan, đoàn thể, người tổ chức cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo được biết để được thực hiện hay tham gia.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021