Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chúa trong tổ chức và hoạt động?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 151 – sgk lịch sử 11

Tại sao các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chúa trong tổ chức và hoạt động?

Bài làm:

Các hội kín dùng hình thức tôn giáo và sử dụng bùa chúa trong tổ chức và hoạt động vì:

  • Các hội kín là tổ chức yêu nước chống Pháp của nhân dân Nam Kì, gồm phần lớn là nông dân và dân nghèo thành thị
  • Các hội kín thường dùng hình thức tôn giáo, bùa chúa để tuyên truyền, vận động và hoạt động trong quần chúng, chủ yếu là nông dân yêu nước nhưng còn mê tín
  • Đây là cách tuyên truyền có hiệu quả đối với nông dân Nam Kì lúc bấy giờ.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021