Tại sao không dùng proton thay cho nơtron? sgk vật lí 12 trang 195

  • 1 Đánh giá

Trang 195 - sgk vật lí 12

Tại sao không dùng proton thay cho nơtron?

Bài làm:

Ta dùng nơtron bắn vào hạt nhân X để hạt nhân X chuyển sang một trạng thái kích thích X*. Ta không dung proton thay cho nơtron vì proton mang điện tích dương sẽ chịu tác dụng của lực đẩy do các hạt nhân tác dụng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021