Theo em, dòng nào dưới đây nêu đúng cách dùng các từ này, a, vâng trong các đoạn văn trên?

  • 1 Đánh giá

b. Theo em, dòng nào dưới đây nêu đúng cách dùng các từ này, a, vâng trong các đoạn văn trên?

  • Các từ ấy có thể thành một câu độc lập
  • Các từ ấy không thể làm thành một câu độc lập
  • Các từ ấy không thể làm thành một bộ phận của câu
  • Các từ ấy có thể cùng những từ khác làm thành một câu và thường đứng đầu câu.

Bài làm:

b. Lựa chọn đáp án:

  • Các từ ấy có thể thành một câu độc lập
  • Các từ ấy có thể cùng những từ khác làm thành một câu và thường đứng đầu câu.
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021