Đoạn văn có câu chủ đề không? Nếu có thì nằm ở vị trí nào? Nội dung của đoạn văn được trình bày theo trình tự nào (diễn dịch, quy nạp hay song hành)?

  • 1 Đánh giá

c. Đọc đoạn văn sau và lời câu hỏi:

Các tế bào của lá cây có chứa nhiều lục lạp. Trong các lục lạp này có chứa một chất gọi là diệp lục, tức là chất xanh của lá. Sở dĩ chất diệp lục có màu xanh lục vì nó hút các tia sáng có màu khác, nhất là màu đỏ và lam, nhưng không thu nhận màu xanh lục. Như vậy, lá cây có màu xanh là do chất diệp lục chứa trong thành phần tế bào.

  • Đoạn văn có câu chủ đề không? Nếu có thì nằm ở vị trí nào?
  • Nội dung của đoạn văn được trình bày theo trình tự nào (diễn dịch, quy nạp hay song hành)?

Bài làm:

  • Đoạn văn trên có câu chủ đè, câu chủ đề nằm ở cuối đoạn:" Như vậy, lá cây có màu xanh là do chất diệp lục chứa trong thành phần tế bào"
  • Nội dung của đoạn văn được trình bày theo trình tự: Quy nạp

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021