Tìm các quan hệ từ có thể dùng thành cặp với những quan hệ từ sau đây:

 • 1 Đánh giá

d. Tìm các quan hệ từ có thể dùng thành cặp với những quan hệ từ sau đây:

 • Nếu ...
 • Vì ...
 • Tuy ...
 • Hễ ...
 • Sở dĩ ...

Bài làm:

Các quan hệ từ cùng cặp với nhau:

 • Nếu ... thì ...
 • Vì ... nên ...
 • Tuy ... nhưng ...
 • Hễ ... thì ...
 • Sở dĩ ... vì ...
 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN