Tìm trạng ngữ trong mỗi câu sau. Viết các trạng ngữ tìm được vào bảng nhóm

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm trạng ngữ trong mỗi câu sau. Viết các trạng ngữ tìm được vào bảng nhóm

a. Để tiêm phòng dịch cho trẻ em, tỉnh đã cử nhiều dội y tế về các bản.

b. Vì Tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng!

c. Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

Bài làm:

Các trạng ngữ tìm được trong các câu trên là:

a. Để tiêm phòng dịch cho trẻ em

b. Vì Tổ quốc

c. Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021