Tìm từ ngữ thể hiện tâm trạng của Dê trắng khi không thấy bạn trở về

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Tìm từ ngữ thể hiện tâm trạng của Dê trắng khi không thấy bạn trở về.

2. Đóng vai một người bạn trong rừng nói lời an ủi Dê trắng.

Viết

1. Viết chữ hoa: H

2. Viết ứng dụng: Học thầy không tày học bạn.

Bài làm:

1. Từ ngữ thể hiện tâm trạng của Dê trắng khi không thấy bạn trở về: lo lắng, bồn chồn, bất an

2. Đóng vai một người bạn trong rừng nói lời an ủi Dê trắng: " Bê vàng đi rồi sẽ trở lại thôi. Cậu đừng lo quá cậu ấy sẽ không sao đâu!"

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021