Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 53 có đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 53 có đáp án được Khoahoc tổng hợp và đăng tải. Xác định kế hoạch kinh doanh có đáp án hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Công nghệ 10. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các em cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 53

Câu 1: Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp không bao gồm:

A. Vốn

B. Lao động

C. Nhà xưởng

D. Chủ trương

Đáp án: D. Chủ trương

Giải thích: Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp không bao gồm: Chủ trương - Hình 53.1 SGK trang 167

Câu 2: Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm mấy kế hoạch?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Đáp án: A. 5

Giải thích: Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm 5 kế hoạch – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 3: Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác định:

A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế

B. Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao động của một người

C. Mức bán kế hoạch (±) Nhu cầu dự trữ hàng hóa

D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng

Đáp án: D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng

Giải thích: Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác định: Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 4: Kế hoạch vốn kinh doanh của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào đặc điểm nào?

A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế

B. Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao động của một người

C. Mức bán kế hoạch (±) Nhu cầu dự trữ hàng hóa

D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng

Đáp án: A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế

Giải thích: Kế hoạch vốn kinh doanh của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào đặc điểm: Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 5: Kế hoạch lao động cần sử dụng của doanh nghiệp được thể hiện ở đặc điểm nào?

A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế

B. Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao động của một người

C. Mức bán kế hoạch (±) Nhu cầu dự trữ hàng hóa

D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng

Đáp án: B. Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao động của một người

Giải thích: Kế hoạch lao động cần sử dụng của doanh nghiệp được thể hiện ở đặc điểm: Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao động của một người – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 6: Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc:

A. Bán cái gì cũng được

B. Bán cái thị trường cần

C. Bán cái mà thu lợi nhuận cao

D. Bán cái mà thị trường chưa bao giờ có

Đáp án: B. Bán cái thị trường cần

Giải thích: Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc: Bán cái thị trường cần – SGK trang 166

Câu 7: Mỗi doanh nghiệp đều xây dượng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản nào?

A. Kế hoạch bán, kế hoạch mua hàng

B. Kế hoạch tài chính

C. Kế hoạch lao động và kế hoạch sản xuất

D. Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án: D. Cả A, B, C đều đúng.

Giải thích: Mỗi doanh nghiệp đều xây dượng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản: Kế hoạch bán, kế hoạch mua hàng . Kế hoạch tài chính. Kế hoạch lao động và kế hoạch sản xuất – Hình 53.2 SGK trang 167

Câu 8: Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định căn cứ vào nhu cầu:

A. Mua hàng hóa

B. Tiền trả công lao động

C. Tiền nộp thuế

D. Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án: D. Cả A, B, C đều đúng.

Giải thích: Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định căn cứ vào nhu cầu: Mua hàng hóa. Tiền trả công lao động. Tiền nộp thuế - SGK trang 168

Câu 9: Yếu tố nào không là nội dung của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp?

A. Kế hoạch phát triển kinh tế

B. Kế hoạch mua, bán hàng

C. Kế hoạch sản xuất

D. Kế hoạch tài chính, lao động

Đáp án: A. Kế hoạch phát triển kinh tế

Giải thích: Yếu tố không là nội dung của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: Kế hoạch phát triển kinh tế - SGK trang 168

Câu 10: Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào mấy yếu tố?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án: B. 4

Giải thích: Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào 4 yếu tố - Hình 53.1 SGK trang 167

Hệ thống kiến thức Công nghệ 10 bài 53

I. Căn cứ để lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp:

1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh:

Là văn bản thể hiện mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong thời kì nhất định.

2. Các căn cứ để lập kế hoạch:

- Dựa vào nhu cầu của thị trường, thể hiện ở hợp đồng hay đơn đặt hàng.

- Dựa vảo sự phát triển của kinh tế xã hội: Phát triển sản xuất hàng hoá, thu nhập của dân cư.

- Dựa vào pháp luật hiện hành: Chủ trương, đường lối, chính sách của nhà nước.

- Dựa vào khả năng của doanh nghiệp: nguồn vốn, trình độ, công nghệ, lao động, trang thiết bị, nhà xưởng.

II. Nội dung và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp:

1. Nội dung kế hoạch

5 nội dung chính của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là:

- Kế hoạch bán hàng

- Kế hoạch mua hàng

- Kế hoạch tài chính

- Kế hoạch lao động

- Kế hoạch sản xuất

2. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp

a. Kế hoạch bán hàng:

Bán cái gì? Khi nào bán? Bán bằng cách nào?

Kế hoạch bán hàng = Mức bán hàng thực tế trong thời gian qua +(-) Các yếu tố tăng (giảm)

Cơ sở xác định: Tổng hợp nhu cầu thị trường.  Dự đoán nhu cầu thị trường.

Ví dụ 1: Mức bán hàng thực tế của danh nghiệp Hữu Hoàng năm qua là 5 tỉ đồng. Năm nay dự kiến phấn đấu thêm 240 triệu đồng. Hãy xác định kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp mỗi tháng trong năm?

Trả lời: Mỗi tháng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp tăng thêm 240 triệu :12 tháng = 20 (triệu đồng)

Ví dụ 2: Mức bán hàng thực tế của danh nghiệp Phúc Khang năm qua là 5 tỉ đồng. Năm nay dự kiến phấn đấu thêm 240 triệu đồng. Hãy xác định kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp mỗi tháng trong năm?

Trả lời: Mỗi tháng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp tăng thêm 240 triệu :12 tháng = 20 (triệu đồng)

b. Kế hoạch mua hàng:

Cần mua hàng gì? Khi nào mua? Mua bằng cách nào?...

Kế hoạch mua hàng = Mức bán kế hoạch +(-) Nhu cầu dự trữ hàng hoá

Cơ sở xác định: sự phù hợp cả về số lượng, mặt hàng, thời gian… với kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp.

Ví dụ: Cửa hàng bác An bán mỗi ngày 10 két bia, để dự trữ 2 két. Hãy xác định kế hoạch mua bia của cửa hàng trong ngày?

Trả lời: Kế hoạch mua bia trong ngày của cửa hàng là 12 (két bia)

c. Kế hoạch sản xuất:

Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào..

Kế hoạch sản xuất = Năng lực sản xuất 1 tháng x số tháng

Cơ sở xác định:  căn cứ vào năng lực sản xuất và  nhu cầu thị trường về sản phẩm đó trong một khoảng thời gian nhất định (quý,năm….)

Ví dụ: Một doanh nghiệp X có năng lực sản xuất 10.000 sản phẩm/ tháng. Nhu cầu thị trường đang cần sản phẩm đó của doanh nghiệp. Xác định kế hoạch sản xuất trong 1 năm của danh nghiệp?

Trả lời: Kế hoạch sản xuất trong 1 năm của danh nghiệp X là: 10.000 sản phẩm / tháng x12 tháng =120.000 (sản phẩm)

d. Kế hoạch lao động:

Cần bao nhiêu lao động, tay nghề và trình độ như thế nào? bộ phận nào cần? khi nào cần? Bố trí ra sao?.

Kế hoạch lao động cần sử dụng = Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao động của một người

Kế hoạch lao động của doanh nghiệp thể hiện số lượng lao động cần sử dụng và từng loại lao động phù hợp với kế hoạch lao động.

Ví dụ: Danh số bán hàng của doanh nghiệp Y là 12.000 sản phẩm / tháng. Định mức lao động của một người mỗi tháng là 300 sản phẩm. Xác định kế hoạch lao động cần sử dụng của doang nghiệp X?

Trả lời: Kế hoạch lao động cần sử dụng của doanh nghiệp Y là 12.000 : 300 = 40 (người)

e. Kế hoạch tài chính:

Huy động bằng cách nào? phục vụ vào mục đích gì? Khi nào cần?....

Sản phẩm của doanh nghiệp được xác định trên cơ sở năng lực sản xuất và căn cứ vào nhu cầu thị trường về sản phẩm đó trong một khoảng thời gian nhất định (quý, năm…).

Kế hoạch vốn của doanh nghiệp = Vốn hàng hoá + Tiền công + Tiền thuế

Cơ sở xác định: căn cứ vào nhu cầu mua hàng hoá, tiền trả công lao động, tiền nộp thuế.

Ví dụ: Danh nghiệp Z dự kiến sử dụng 100 triệu đồng cho việc mua nguyên liệu sản xuất giày dép,100 triệu đồng  trả lương cho công nhân tháng đầu tiên, 10 triệu đồng tiền thuế / năm (nộp thuế một lần). Xác định kế hoạch vốn của doanh nghiệp?

Trả lời: Kế hoạch vốn của doanh nghiệp Z là: 210 (triệu đồng)

Bài trắc nghiệm tiếp theo: Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 54 có đáp án

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 53 có đáp án được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em củng cố kiến thức, qua đó chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra môn Công nghệ 10 sắp tới. Chúc các em học tốt