Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 49 có đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 49 có đáp án được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Gồm tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án để các em so sánh đánh giá, cùng với hệ thống kiến thức Công nghệ bài 49 sẽ giúp các em nắm chắc bài. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

Câu trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 49

Câu 1: Theo Luật Doanh nghiệp, có mấy loại công ty?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: A. 2

Giải thích: Theo Luật Doanh nghiệp, có 2 loại công ty: công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần – SGK trang 151

Câu 2: Loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu được gọi là

A. Công ty

B. Doanh nghiệp tư nhân

C. Doanh nghiệp nhà nước

D. Không đáp án nào đúng

Đáp án: A. Công ty

Giải thích: Loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu được gọi là: Công ty – SGK trang 151

Câu 3: Một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh được gọi là

A. Hợp tác xã

B. Công ty

C. Doanh Nghiệp

D. Xí nghiệp

Đáp án: C. Doanh nghiệp

Giải thích: Một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh được gọi là: Doanh nghiệp – SGK trang 151

Câu 4: Doanh nghiệp bao gồm mấy đơn vị kinh doanh

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: B. 3

Giải thích: Doanh nghiệp gồm 3 đơn vị kinh doanh – SGK trang 151

Câu 5: Số thành viên (cổ đông) mà công ti phải có trong suốt thời gian hoạt động:

A. Ít nhất là 7 người

B. Gồm 2 người

C. Ít nhất là 5 người

D. Gồm 4 người

Đáp án: A. Ít nhất là 7 người

Giải thích: Số thành viên (cổ đông) mà công ti phải có trong suốt thời gian hoạt động là: Ít nhất là 7 người – SGK trang 152

Câu 6: Nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua là

A. Thị phần.

B. Thị trường.

C. Thị trấn.

D. Cửa hàng.

Đáp án: B. Thị trường.

Giải thích: Nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua là: Thị trường – SGK trang 151

Câu 7: Thị trường hàng hóa gồm:

A. Hàng điện máy, vận tải, nông sản.

B. Hàng điện máy, du lịch, nông sản.

C. Du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông.

D. Hàng điện máy, nông sản, vật tư nông nghiệp.

Đáp án: D. Hàng điện máy, nông sản, vật tư nông nghiệp.

Giải thích: Thị trường hàng hóa gồm: điện máy, nông sản, vật tư nông nghiệp – SGK trang 151

Câu 8: Doanh nghiệp có chủ là một cá nhân là

A. Doanh nghiệp nhà nước

B. Doanh nghiệp tư nhân.

C. Công ty.

D. Hợp tác xã.

Đáp án: B. Doanh nghiệp tư nhân.

Giải thích: Doanh nghiệp có chủ là một cá nhân là: Doanh nghiệp tư nhân – SGK trang 151

Câu 9: Phần vốn góp của các thành viên phải được đóng đủ ngay từ khi thành lập công ty là

A. Doanh nghiệp nhà nước.

B. Doanh nghiệp tư nhân.

C. Công ty trách nhiệm hữu hạn.

D. Công ty cổ phần.

Đáp án: C. Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Giải thích: Loại công ty mà phần vốn góp của các thành viên phải được đóng đủ ngay từ khi thành lập công ty là: Công ty trách nhiệm hữu hạn – SGK trang 151

Câu 10: Vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau được gọi là

A. cổ đông

B. cổ phần

C. cổ phiếu

D. cổ tức

Đáp án: B. cổ phần

Giải thích: Vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau được gọi là: Cổ phần- SGK trang 152

Hệ thống kiến thức Công nghệ 10 bài 49

I. Kinh doanh 

Ví dụ:

Ông A thấy người dân trong thị xã có nhu cầu sử dụng vật liệu, thiết bị xây dựng.

Ông A xin phép cơ quan chức năng, đầu tư tiền nhàn rỗi và vay ngân hàng để mở cửa hàng bán vật liệu và thiết bị xây dựng. Ông  A đã liên hệ mua hàng ở một cơ sở sản xuất C và bán tại cửa  hàng của gia đình. Sau một thời gian mua, bán hàng ông A đã thu được tiền lãi (lợi nhuận).

Câu hỏi:

a. Ông A đã làm công việc gì?

b. Ông A mua hàng tại đâu và bán tại đâu? Ông kinh doanh lĩnh vực nào?

c. Ông A đã phát hiện ra nhu cầu gì của người dân địa phương?

Đáp án:

a. Ông A làm kinh doanh.

b. Ông mua hàng tại cửa hàng C và bán tại cửa hàng của gia đình

c. Ông phát hiện người dân có nhu cầu sử dụng thiết bị vật liệu xây dựng

1. Kinh doanh.

Kinh doanh là việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 49 có đáp án

2. Các lĩnh vực kinh doanh.

Sản xuất: gồm một số hoạt động như: chăn nuôi, trồng trọt, may mặc, đan lát,...

Thương mại: gồm các hoạt động mua bán: mua bán quần áo, giày dép, ...

Dịch vụ: gồm các hoạt động như dịch vụ gói hoa, dịch vụ du lịch, ...

II. Cơ hội kinh doanh

Là những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để nhà kinh doanh thực hiện được mục tiêu kinh doanh.

III. Thị trường

1. Khái niệm

Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua, bán hàng hoá hoặc dịch vụ giữa những người bán, người mua .

2. Phân loại thị trường

- Thị trường hàng hóa

- Thị trường dịch vụ

- Thị trường trong nước

- Thị trường nước ngoài

IV. Doanh nghiệp

1. Khái niệm:

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh.

2. Phân loại:

- Doanh nghiệp tư nhân.

- Doanh nghiệp nhà nước.

- Công ty

V. Công ty

1. Khái niệm:

- Công ty là loại hình doanh nghiệp có ít nhất từ 2 thành viên trở lên, cùng góp vốn, cùng chia lợi nhuận hoặc cùng chịu lỗ tương ứng phần vốn góp của mình.

- Phân loại:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn

+ Công ty cổ phần

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn

- Là một loại công ty

- Không được phép phát hành chứng khoán.

- Được phép chuyển nhượng cổ phần.

- Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác không phải là thành viên, phải được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất ¾ số vốn điều lệ của công ty.

3. Công ty cổ phần

- Là một loại công ty

- Số thành viên ít nhất phải là 7 người.

- Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.

- Được phát hành cổ phiếu.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 49 có đáp án được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải bài trắc nghiệm, qua đó nắm chắc kiến thức cũng như chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra Công nghệ 10 sắp tới. Chúc các em học tốt.