Trắc nghiệm địa lí 9 bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Việt Nam là một quốc gia có bao nhiêu dân tộc?

 • A. 45 dân tộc
 • B.. 48 dân tộc
 • C. 54 dân tộc
 • D. 58 dân tộc.

Câu 2: Mỗi dân tộc có một nét văn hoá riêng, được biểu hiện qua:

 • A. Phong tục, tập quán
 • B. Trang phục, loại hình quần cư
 • C. Ngôn ngữ
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 3: Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu?

 • A. Trung du
 • B. Cao nguyên và vùng núi
 • C. Đồng bằng
 • D. Ý a, b đúng.

Câu 4: Sự phân bố của các dân tộc chủ yếu do:

 • A. Điều kiện tự nhiên
 • B. Tập quán sinh hoạt và sản xuất
 • C Nguồn gốc phát sinh
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 5:Dân tộc kinh chiếm khoảng bao nhiêu % dân số

 • A.85%
 • B. 86%
 • C.87%
 • D.88%

Câu 6: Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam, quan sát cơ cấu dân số nước ta được chia theo 4 ngữ hệ và ngữ chiếm tỉ lệ cao nhất là

 • A. Hán Tạng
 • B. Nam Á
 • C. Tày – Thái
 • D. Nam Đảo

Câu 7: Các nhóm ngôn ngữ Việt Mường, Môn Khơ-me thuộc ngữ hệ

 • A.Tày– Thái
 • B. Nam Đảo
 • C. Nam Á
 • D. Hán Tạng

Câu 8: Dựa vào Atlat, hãy cho biết vùng Tây nguyên là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc:

 • A. Tày, Thái, Nùng
 • B. Ê-đê, Gia-rai, Mnông
 • C. Mường, Dao, Khơ-me
 • D. Chăm, Mnông. Hoa

Câu 9: Trung du niền núi Bắc Bộ là địa bàn cư chú của các dân tộc

 • A. Tày, Nùng ,Dao, Thái, Mông
 • B.Tây, Nùng ,Ê –Đê ,Ba -Na
 • C.Tày, Mừng,Gia-rai ,Mơ nông
 • D.Dao ,Nùng ,Chăm ,Hoa

Câu 10: Duyên Hải Nam Trung bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc:

 • A. Chăm , Khơ-me
 • B. Vân Kiều ,Thái
 • C. Ê –đê ,mường
 • D. Ba-na ,cơ –ho

Câu 11:Người Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu:

 • A .Đồng bằng ,trung du, duyên hải
 • B. Miền Núi
 • C. Hải đảo
 • D. Nước Ngoài

Câu 12: Năm 1999,các dân tôc ít người chiếm khoảng bao nhiêu% dân số cả nước :

 • A.13,6%
 • B.13,7%
 • C.13,8%
 • D.13,9%
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam


 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021