Trắc nghiệm Hình học 11 bài 4: Phép đối xứng tâm (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 4: Phép đối xứng tâm (P2) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính có bao nhiêu tâm đối xứng?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 2: Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến một đường thẳng a cho trước thành chính nó?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 3: Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến mỗi đường thẳng đó thành chính nó?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 4: Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến mỗi đường thẳng đó thành chính nó?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 5: Cho hai đường thẳngsong song d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến d thành d'?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy cho hình (H) gồm đường thẳng d có phương trình 3x - 5y + 7 = 0 và đường thẳng d’ có phương trình: . Tâm đối xứng của (H) là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình và đường tròn (C’) có phương trình $(x - 3)^{2} + (y + 3)^{2} = 9$. Phép đối xứng tâm K biến (C) thành (C’). tọa độ của K là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình ; điểm I(1;2). Phép đối xứng tâm I biến (C) thành (C’) có phương trình:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: . Phép đối xứng có tâm O là gốc tọa độ biến (C) thành (C’) có phương trình:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P) có phương trình . Phép đối xứng tâm O(0;0) biến (P) thành (P’) có phương trình:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy cho parabol (P) có phương trình: . Phép đối xứng tâm I(4; -3) biến P thành (P’) có phương trình:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình x - 2y + 20 = 0; đường thẳng d’ có phương trình x - 2y - 8 = 0. Tìm tọa độ điểm I sao cho phép đối xứng tâm I biến d thành d’ đồng thời biến trục Oy thành chính nó.

 • A. I(-2;0)
 • B. I(8;0)
 • C. I(-\frac{3}{2};0)
 • D. I(0; -\frac{3}{2})

Câu 13: Phép đối xứng tâm biến $A(1;3)$ thành điểm $A'(1;7)$. Tính tổng $T=a+b$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Phép đối xứng tâm biến điểm $A(m,-m)$ thành điểm A' nằm trên đường thẳng x-y+6=0. Tìm m.

 • A.m=3
 • B.m=4
 • C.m=-3
 • D.m=-4

Câu 15: Trong mặt phẳng cho điểm $M(2;1)$. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm O và phép tịnh tiến theo vecto $\vec{v}=(1;2)$ biến M thành điểm nào trong các điểm sau?

 • A.A(1;3)
 • B.B(2;0)
 • C.C(0;2)
 • D.D(-1;1)

Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng và $\Delta': x-2y-7=0$. Qua phép đối xứng tâm $I(1;-3)$, điểm M trên đường thẳng $\Delta$ biến thành điểm N thuộc đường thẳng $\Delta'$. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng và đường tròn$(C):x^{2}+y^{2}=13$. Qua phép đối xứng tâm $I(1;0)$ điểm M trên $\Delta$ biến thành điểm N trên (C). Độ dài nhỏ nhắn của đoạn MN bằng:

 • A.5
 • B.6
 • C.
 • D.

Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình x=2. Trong bốn đường thẳng cho bởi các phương trình sau, đường thẳng nào là ảnh của d qua phép đối xứng tâm O?

 • A.x=-2
 • B.y=2
 • C.x=2
 • D.y=-2

Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d:3x-2y-1=0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là:

 • A.3x+2y+1=0
 • B.-3x+2y-1+0
 • C.3x+2y-1=0
 • D.3x-2y-1=0

Câu 20: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • A.Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó.
 • B.Phép đối xứng tâm có đúng 1 điểm nào biến thành chính nó.
 • C.Có phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành chính nó.
 • D.Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Phép đối xứng tâm


Trắc nghiệm Hình học 11 bài 4: Phép đối xứng tâm (P1)
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021