Trắc nghiệm Hình học 11 bài 4: Phép đối xứng tâm (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hình học 11 bài 4: Phép đối xứng tâm (P1) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

 • A.Hình thang
 • B.Hình tròn
 • C.Parabol
 • D.Tam giác bất kì.

Câu 2: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

 • A.Tam giác đều có tâm đối xứng
 • B.Tứ giác có tâm đối xứng
 • C.Hình thang cân có tâm đối xứng
 • D.Hình bình hành có tâm đối xứng

Câu 3: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng?

 • A.Hình vuông
 • B.Hình tròn
 • C.HÌnh tam giác đều
 • D.Hình bình hành có tâm đối xứng

Câu 4: Trong các hình sau đây, hình nào không có tâm đối xứng?

 • A.Hình gồm một đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp
 • B.Hình gồm một đường tròn và một tam giác đều nội tiếp
 • C.HÌnh lục giác đều
 • D.Hình gồm một hình vuông và đường tròn nội tiếp

Câu 5: Trong các hình dưới đây hình nào không có tâm đối xứng?

 • A.Đường elip
 • B.Đường hypebol
 • C.Đường parabol
 • D.Đồ thị hàm số

Câu 6: Hình nào dưới đây vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?

 • A. Hình bình hành
 • B. Hình chữ nhật
 • C. Hình tam giác đều
 • D. Hình tam giác cân

Câu 7: Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến hình chữ nhật thành chính nó?

 • A. Một
 • B. Hai
 • C. Ba
 • D. Không

Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-5;9). Phép đối xứng tâm I(2; -6) biến M thành M’ thì tọa độ M’ là.

 • A. M'(9;-15)
 • B. M'(9;-3)
 • C.M'(9;-21)
 • D. M'(1;-3)

Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm I(2; -5). Phép đối xứng tâm I biến M(x; y) thành M'(3; 7). Tọa độ của M là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy phép đối xứng tâm I biến M(6; -9) thành M'(3;7). Tọa độ của tâm đối xứng I là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 6x + 5y - 7 = 0; điểm I(2;-1). Phép đối xứng tâm I biến d thành d’ có phương trình:

 • A. 6x - 5y - 7 = 0
 • B. 6x + 5y - 7 = 0
 • C. 6x - 5y + 7 = 0
 • D. 6x + 5y + 7 = 0

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy cho hình (H) gồm đường thẳng d có phương trình : 3x - 5y + 7 = 0; đường thẳng d’ có phương trình 3x - 5y + 12 = 0. Một lần đối xứng của (H) là:

 • A. (1;2)
 • B. (-4;0)
 • C.
 • D.

Câu 13: Cho bốn đường thẳng a,b,a',b' trong đó a//a',b//b' và a cắt b. Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến các đường thẳng a và b lần lượt thành các đường thẳng a' và b'?

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Vô số

Câu 14: Hình nào sau đây vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng?

 • A.Hình bình hành
 • B.Hình bát giác đều
 • C.Hình ngũ giác đều
 • D.Hình tam giác đều

Câu 15: Hình nào sau đây có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng?

 • A.Hình bình hành
 • B.Hình bát giác đều
 • C.Đường thẳng
 • D.Hình tam giác đều

Câu 16: Hình nào sau đây có tâm đối xứng( Một hình là một chữ cái in hoa):

 • A.Q
 • B.P
 • C.N
 • D.E

Câu 17: Mệnh đề nào sau đây là sai?

 • A.Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng các giữa hai điểm bất kì.
 • B.Nếu thì $Đ_{1}(M)=M'$
 • C.Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng nhau với đường thẳng đã cho
 • D.Phép đối xứng tâm biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho

Câu 18: Cho lục giác đều ABCDEFF tâm O. Tâm ảnh của tam giác ABD qua phép đối xứng tâm O.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ cho phép đối xứng tâm $O(0;0)$ biến điểm $M(-2;3)$ thành điểm M' có tọa độ là:

 • A.M'(-4;2)
 • B.M'(2,-3)
 • C.M'(-2;3)
 • D.M'(2;3)

Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d:x+y-2=0. Tìm phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đối xứng tâm

 • A.x+y+4=0
 • B.x+y-4=0
 • C.4x-y+1=0
 • D.4x-y-1=0
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Phép đối xứng tâm


Trắc nghiệm Hình học 11 bài 4: Phép đối xứng tâm (P2)
 • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021