Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 1: Hàm số lượng giác và phường trình lượng giác . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hàm số có tập xác định là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Tìm tập xác định D của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Tìm tập xác định của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: trong các hàm số sau, hàm cố nào là hàm số lẻ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Trong các hàm số sau, hàm số nào không là hàm chẵn và cũng không là hàm lẻ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Hàm số có chu kì là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Chu kì của hàm số là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số

 • A. M=1,m=-5
 • B. M=3;m=1
 • C. M=2,m=-2
 • D. M=0;m=-2

Câu 10: Tìm tập giá trị T của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số . Tính $P=2M-m^{2}$.

 • A. P=1
 • B. P=2
 • C.P=112
 • D.P=130

Câu 12: Cho hàm số . mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • A. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng $\left ( \pi;\frac{3\pi}{2} \right )$
 • B. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng $\left ( \frac{-\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right )$
 • C. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng $\left ( \frac{-\pi}{2};0 \right )$
 • D.Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng $\left ( \frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2} \right )$

Câu 13: Hai hàm số nào sau đây có chu kì khác nhau?

 • A. và $sin\frac{x}{2}$
 • B. và $tanx$
 • C. và $cot \frac{x}{2}$
 • D. và $cot2x$

Câu 14: Chu kì của hàm số là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Số nghiệm của phương trình thuộc $\left [ 0; 3\pi \right ]$ là:

 • A.1
 • B.0
 • C.2
 • D.3

Câu 16: Tổng các nghiệm của phương trình trên nửa khoảng $\left [0;\pi \right )$ bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18:Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Giải phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Vô nghiệm

Câu 20: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M để phương trình có nghiệm?

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D. Vô số
Xem đáp án
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021