Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 1: Hàm số lượng giác và phường trình lượng giác . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phương trình có nghiệm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Phương trình có nghiệm là:

 • A. .
 • B. .
 • C. .
 • D. .

Câu 3: Trong , phương trình $cos2x+sin2x=0$ có tập nghiệm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Trong , phương trình $sin2x+sinx=0$ có số nghiệm là:

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4

Câu 5: Gọi là nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $\frac{2cos2x}{1-sin2x}=0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Phương trình có tập nghiệm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Phương trình có tập nghiệm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Hỏi trên đoạn ,phuong trình $\left ( sinx+1 \right )\left ( sinx-\sqrt{2} \right )=0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm?

 • A.4034
 • B.4035
 • C.641
 • D.642

Câu 9: có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M để phương trình có nghiệm?

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D. Vô số

Câu 10: Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình nhận $x=\frac{\pi }{12}$ là nghiệm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có nghiệm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left ( 0;2\pi \right )$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-2018;2018] để phương trình (m+1)sin^{2}x-sin2x+cos2x=0 có nghiệm.

 • A. 4037
 • B. 4036
 • C. 2019
 • D. 2020

Câu 14: Tính tổng T các nghiệm của phương trình trên khoảng $\left ( 0;2\pi \right )$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left ( 0;\pi \right )$là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Tập nghiệm của phương trình là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có nghiệm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Cho hàm số . Khoảng mà hàm số xác định là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021