Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn – Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (Cuối năm 1426 cuối năm 1427)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn – Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (Cuối năm 1426 cuối năm 1427). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vì sao quân Minh lại chấp nhận đề nghị tạm hòa của Lê Lợi vào năm 1423?

 • a. lực lượng quân Minh ở Đại Việt suy yếu nghiêm trọng
 • b. tình hình chính trị của nhà Minh bất ổn
 • c. tìm cách mua chuộc Lê Lợi
 • d. quân Minh đang tập trung lực lượng đánh Champa

Câu 2: Vương Thông đã quyết định mở cuộc phản công đánh vào chủ lực của nghĩa quân Lam Sơn ở đâu?

 • a. Cao Bộ (Chương Mi, Hà Tây)
 • b. Đông Quan
 • c. Đào Đặng (Hưng Yên)
 • d. Tất cả các vùng trên

Câu 3: Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra?

 • a. Nguyễn Trãi.
 • b. Lê Lợi.
 • c. Lê Lai.
 • d. Nguyễn Chích.

Câu 4: Quyết định nào của Lê Lợi đã tạo ra bước ngoặt đầu tiên cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 • a. giảng hòa với quân Minh
 • b. chuyển quân vào Nghệ An
 • c. tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động
 • d. giản phóng Tân Bình, Thuận Hóa

Câu 5: Với thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh phải rút về đâu để cố thủ?

 • a. Nghệ An
 • b. Thanh Hóa
 • c. Đông Quan
 • d. Đông Triều

Câu 6: Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần?

 • a. 1
 • b. 2
 • c. 3
 • d. 4

Câu 7: Từ tháng 10.1424 đến tháng 8.1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phòng khu vực rộng lớn từ đâu đến đâu?

 • a. Từ Nghệ An vào đến Thuận Hóa
 • b. Từ Thanh Hóa vào đến đèo Hải Vân
 • c. Từ Thanh Hóa vào đến Quảng Nam
 • d. Từ Nghệ An vào đến Quảng Bình

Câu 8: Ba đạo quân Lam Sơn tiến quân ra Bác không nhằm thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

 • a. tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch
 • b. giải phóng miền Bắc, tiến sâu vào lãnh thổ Trung Hoa
 • c. cùng nhân dân bao vây đồn địch, giải phóng đất đai
 • d. chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang

Câu 9: Cuối năm 1421, quân Minh huy động bao nhiêu lính mở cuộc vây quét căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn?

 • a. 20 vạn
 • b. 50 vạn
 • c. 6 vạn
 • d. 10 vạn

Câu 10: Cuộc kháng chiến của nhân dân ta thời Lý - Trần có điểm gì khác biệt với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 • a. là cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc
 • b. là cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc
 • c. là cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc
 • d. là cuộc khởi nghĩa bảo vệ độc lập dân tộc
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn – Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (Cuối năm 1426 cuối năm 1427)


 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021