Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 11: What do you eat? (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 11: What do you eat? (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

I. Tìm từ có cách đánh trọng âm khác các từ còn lại trong mỗi dòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D,

Question 1.

 • A. packet
 • B. sandwich
 • C. sausage
 • D. banana

Question 2.

 • A.lemonade
 • B.kilo
 • C. dozen
 • D. chocolate

Question 3.

 • A. apple
 • B. tomato
 • C. cooking
 • D. bottle

Question 4.

 • A. toothpaste
 • B. hundred
 • C. canteen
 • D. breakfast

Question 5.

 • A. thousand
 • B. dinner
 • C. lemon
 • D. potato

II. Tìm từ khác loại trong mỗi dòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 6.

 • A. beef
 • B. meat
 • C. cake
 • D. egg

Question 7.

 • A. bottle
 • B. box
 • C. bar
 • D. fried

Question 8.

 • A. gram
 • B. need
 • C. packet
 • D. kilo

Question 9.

 • A. sandwich
 • B. apple
 • C. orange
 • D. lemon

Question 10.

 • A. have
 • B. want
 • C. like
 • D. tea

III. Lựa chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhất để hoàn thành các câu dưới đây bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D

Question 11. How.......... beef do you want?

 • A. much
 • B. many
 • C. gram
 • D. any

Question 12. How many .............does he need?

 • A. egg
 • B. an egg
 • C. a egg
 • D. eggs

Question 13. Miss Hoa needs half a............ of oranges.

 • A. bottle
 • B. tube
 • C. packef
 • D. kilo

Question 14. How much.......... two bowls of noodles?

 • A. be
 • B. is
 • C. are
 • D. Ø

Question 15. I'd ............ a glass of lemon juice, please.

 • A. want
 • B. need
 • C. like
 • D. drink

Question 16. Fish is my favorite...............

 • A. drink
 • B. food
 • C. fruit
 • D. juice

Question 17. How much is a can......... soda?

 • A. of
 • B. on
 • C. at
 • D. in

Question 18. There isn't............. cooking oIil.

 • A. some
 • B. any
 • C. a
 • D. the

Question 19. What would you like............. dinner?

 • A. with
 • B. at
 • C. for
 • D. of

Question 20. What is your mother'`s favorite drink?- lt's................

 • A. meat
 • B. coffee
 • C. rice
 • D. lettuce

IV. Có một lỗi sai trong mỗi câu sau. Tìm lỗi sai đó bằng cách khoanh tròn A, B, C, hoặc D.

Question 21. He would/ likes/ some/ fruit.

 • A. would
 • B. likes
 • C. some
 • D. fruit

Question 22. Who fruit would you like , oranges or apples?

 • A. Who
 • B. would
 • C. like
 • D. or

Question 23. How many/ rice/ do you want?

 • A. many
 • B. rice
 • C. do
 • D. want

Question 24. She needs a bar/ of/ toothpaste.

 • A. needs
 • B. bar
 • C. of
 • D. toothpaste.

Question 25. My brother needs any fish for/ cooking.

 • A. My
 • B. any
 • C. for
 • D. cooking

V. Chọn một câu hỏi thích hợp nhất cho các câu trả lời sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 26. Half a kilo

 • A. How many eggs do you want?
 • B. How much beef does she need?
 • C. How mụch milk is there?
 • D. How many bananas do they have?

Question 27. She tould like a glass of milk

 • A. How much milk does she want?
 • B. What does she like?
 • C. What would she like?
 • D. How much milk is there?

Question 28. Tea is.

 • A. What is your favorite food?
 • B. What is your favorite drink?
 • C. What would you like to eat?
 • D. What is for lunch today?

Question 29. Eight thousuand dong.

 • A. How many potatoes are there?
 • B. How many tomatoes does she have?
 • C. How much are thoso eggs?
 • D. How much water is there?

Question 30. Two, please.

 • A. What do you need?
 • B. What's his favorite drink?
 • C. How much is a bottle of drink?
 • D. How many tubes of toothpaste would you like?
Xem đáp án
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021