Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 13: Activities and the seasons (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 13: Activities and the seasons (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

I. Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 1:

 • A. sprng
 • B. actvity
 • C. kte
 • D. cty

Question 2.

 • A. seasn
 • B. cld
 • C. clse
 • D. g

Question 3:

 • A. sunn
 • B. wind
 • C. dr
 • D. milk

Question 4:

 • A. wrm
 • B. prk
 • C. strt
 • D. hlf

Question 5:

 • A. wt
 • B. velvt
 • C. basktball
 • D. lg

II. Tìm từ có cách đánh trọng âm khác các từ còn lại trong mỗi dòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 6.

 • A. activity
 • B. weekend
 • C. winter
 • D. summer

Question 7.

 • A. season
 • B. basketbal
 • C. begin
 • D. pastime

Question 8.

 • A. volleyball
 • B. lemonade
 • C.sometimes
 • D. badmintun

Question 9.

 • A. never
 • B. ahead
 • C. swimming
 • D. fishing

Question 10.

 • A. soccer
 • B. often
 • C. behind.
 • D. cabbage

III. Lựa chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhât đề hoàn thành các câu dưới đây bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 11. lt is..........in the fall.

 • A. cold
 • B. hot
 • C. warm
 • D. cool

Question 12. What.......... do vou like? - I like warm weather.

 • A. season
 • B. activity
 • C. weather
 • D. sport

Question 13. Wheen it's hot, Nam............ swimming

 • A. goes
 • B. plays
 • C. jogs
 • D. camps

Question 14. She .......... play badminton in the fall.

 • A. doesn't
 • B. isn't
 • C. don't
 • D. hasn't .

Question 15. In the ............ it is very cold.

 • A. summer
 • B. winter
 • C. fall
 • D. spring

Question 16. ..........often do you go to the movies?

 • A. What
 • B. Where
 • C. When
 • D. How

Question 17. What do you do............ the summer?

 • A. on
 • B. at
 • C. in
 • D. about

Question 18. Does your mother.......... cooking?

 • A. have
 • B. need
 • C. want
 • D. like

Question 19. Do they go jogging........... is cold?

 • A. when
 • B. but
 • C. and
 • D. or

Question 20. What.............. the weather like in the fall?

 • A. does
 • B. do
 • C. has
 • D. is

IV. Em hãy khoanh tròn từ hay những cụm từ phù hợp nhất (A, B, C, hay D) để điền vào chỗ trống

On summer vacation, Lam’s family has a ….(21)….trip to the beach. They always go to Vung Tau in the south …(22)…. Vietnam. They usually stay in a hotel but sometimes they stay in a small house near the sea. Every morning, they go to the beach. Lam likes going swimming …..(23)……his sister never swims. She plays volleyball on the beach. Volleyball is her …..(24)…… sport. They usually have sandwiches…(25)…..lunch or sometimes they go to a small restaurant. In the afternoon, they walk. In the evenings, they often go to the cinema or the theater.

Question 21:

 • A. three-days
 • B. three-day
 • C. one-day
 • D. one-days

Question 22:

 • A. in
 • B. at
 • C. of
 • D. on

Question 23:

 • A. because
 • B. but
 • C. though
 • D. so

Question 24:

 • A. liking
 • B. lovable
 • C. favorite
 • D. hatred

Question 25:

 • A. for
 • B. in
 • C. on
 • D. at

V. Chọn câu viết đúng nhất từ các từ, cụm từ gợi ý bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 26. It/ often/ cool/ fall

 • A. It often cool in the fall
 • B. It's often cool on the fall
 • C. It's cool often in the fall
 • D. It's often cool in the fall

Question 27. Night / be / long / winter.

 • A. Night are long in the winter.
 • B. Night is long in the summer.
 • C. The nights are long in the winter.
 • D. The nights are long in the summer.

Question 28. She / usually / play / badminton/ summer

 • A. She usually play badminton in the summer.
 • B. She usually plays badminton in the summer.
 • C. She's usually playing badminton in the summer.
 • D. She's usually plays badminton in the summer.

Question 29. Spring/ children / like go/ camp / trip

 • A. In the spring, children like going on a camping trip
 • B. In the spring, children like go on a camping trip.
 • C. In spring, children likes going on a camping trip.
 • D. In spring, children like going in a camping trip.

Question 30. I / not like / ski/ because / it / dangcrous/

 • A. I not like skiinng because it's dangerous.
 • B. I don't like sking because it's đangerous.
 • C. I don't like skiing because it dangerous.
 • D. I don't like skiing because it's dangerous.
Xem đáp án

=> Kiến thức Unit 13: Activities and the seasons


Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 13: Activities and the seasons (P1)
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021