Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 15: Countries (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 15: Countries (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

I. Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 1:

 • A. glf
 • B. matre
 • C. strcture
 • D. lumpr

Question 2:

 • A. fture
 • B. mt
 • C. hd
 • D. s t

Question 3:

 • A. Mlaysia
 • B. Japn
 • C. ntion
 • D. Chin

Question 4:

 • A. ntion
 • B. ntural
 • C. nture
 • D. Can dian

Question 5:

 • A. twn
 • B. kte
 • C. kt
 • D. thck

II. Tìm từ có cách đánh trọng âm khác các từ còn lại trong mỗi dòng sau bằng cách khoanh tròn A, B,C hoặc D.

Question 6.

 • A. natural
 • B. building
 • C. nationality
 • D. structure

Question 7.

 • A. populaion
 • B. summer
 • C .pastime
 • D. picnic

Question 8.

 • A. capital
 • B. desert
 • C. ocean
 • D. vacation

Question 9.

 • A. meter
 • B. destinnation
 • C. tower
 • D. feature

Question 10.

 • A. language
 • B. forest.
 • C. uncle
 • D. pagoda

III. Lựa chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhất để hoàn thành các câu dưới đây bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 11. Sears Tower in Chicago, USA, is not the........ building ïn the world.

 • A. tail
 • B. taller
 • C. tallest
 • D. most tall

Question 12. We have lots of.......... in the summer.

 • A. rain
 • B. raining
 • C. rains
 • D. rainy

Question 13. In Vietnam, we have big forests but we don't have any .............

 • A. rivers
 • B. deserts
 • C. lakes
 • D. mountans

Question 14. Ho Chi Minh City is ......... than Hanoi

 • A. big
 • B. biger
 • C. bigger
 • D. biggest

Question 15. Yoko is from Japan. He speaks ...............

 • A. Chinese
 • B. English
 • C. Japanese
 • D. Vietnamese

Question 16. Which ocean does the Amazon River............ into?

 • A. fly
 • B. rain
 • C. visit.
 • D. flow

Question 17. A dictionary is........... than a notebook.

 • A. thinner
 • B. thicker
 • C. shorter
 • D. smaller

Question 18. We are from Vietnam. Our natilonality is.................

 • A. Vietnam
 • B. Vietnams
 • C. Vietnamese
 • D. Vietnames

Question 19. Mexico city has a population ............ 18.6 milhion.

 • A. of
 • B. at
 • C. in
 • D.on

Question 20. There is a lot of rain here, so the trees are very...........

 • A. white
 • B. red
 • C. blue
 • D. green

IV. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời thích hợp bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

My name is Ezaz Ulhaq. I am 7 years old. Now I’m studying at a primary school. I was born and raised in Sialkot; a city in the north of Pakistan. If you haven’t heard of Pakistan, it is a country located in subcontinent Asia. It is a neighbor to Afghanistan, China, India and Iran.

The country has an inspiring beauty. We have all kinds of weather and topography from beaches to snow peaked mountains, lush green fields and lakes. Our country is known for sparkling rivers and hot deserts. I really love my country.

Question 21: What does Ezaz do?

 • A. teacher
 • B. student
 • C. nurse
 • D. engineer

Question 22: When was she born and raised?

 • A. China
 • B. India
 • C. Iran
 • D. Pakistan

Question 23: Where is her country located?

 • A. It is located far from China.
 • B. It is situated in the north of India.
 • C. It is located in subcontinent Asia.
 • D. It belongs to Africa.

Question 24: Which weather does the country have?

 • A. It has the hot weather.
 • B. It is snowy and cold.
 • C. It has all kinds of weather.
 • D. It is very hot.

Question 25: How do you feel about her country?

 • A. She really loves her country
 • B. She wants to live in another country.
 • C. She hates her country
 • D. She hopes to be born in her country.

V. Chọn cách viết đúng nhất từ các từ, cụm từ gợi ý bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 26. cat / be / big / mouse /

 • A. A cat is bigger than a mouse.
 • B. A cat is biger than a mouse.
 • C. A cat is more big than a mouse.
 • D. A cat is big more than a mouse.

Question 27. The Nile / be / long / river / world /

 • A. The Nile is long river in the world.
 • B. The Nile is a longer river in the world.
 • C. The Nile is the longest river in the world.
 • D. The Nile is the long river in the world.

Question 28. There / be / lot of / tree / forest /.

 • A. There is a lot of trees in this forest.
 • B. There are a lot of trees in this forest.
 • C. There be a lot of trees in this forest.
 • D. There are lot of trees in this forest.

Question 29. I / think / tennis / be / most / expensive / sport /

 • A. I think tennis is a most expensive sport.
 • B. I think tennis is a more expensive sport.
 • C. I think tennis is a more expensive than sport.
 • D. I thinhk tennis is the most expensive sport.

Question 30. She / be / from / small / town / near / venice /.

 • A. She be from a small town near venice.
 • B. She is from a small town near venice.
 • C. She from a small town near venice.
 • D. She is from a small town than veniee.
Xem đáp án

=> Kiến thức Unit 15: Countries


Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 15: Countries (P1)
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021