Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 7: Your house (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 7: Your house (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

I. Tìm từ có cách đánh trọng âm khác các từ còn lại trong mỗi dòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D

Question 1.

 • A. noisy
 • B. city
 • C. behind
 • D. office

Question 2.

 • A. apartment
 • B. vegetable
 • C. breakfast
 • D. supermarkect

Question 3.

 • A. between
 • B. museum
 • C. hotel
 • D. letter

Question 4.

 • A. quiet
 • B. clinic
 • C. among
 • D. garden

Question 5.

 • A. bookstore
 • B. photo
 • C. flower
 • D. travel

II. Tìm từ khác loại trong mỗi dòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 6.

 • A. go
 • B. travel
 • C. walk
 • D. live

Question 7.

 • A. lake
 • B. flower
 • C. park
 • D. zoo

Question 8.

 • A. apartment
 • B. noisy
 • C. room
 • D. house

Question 9.

 • A. start
 • B. end
 • C. by
 • D. finish

Question 10.

 • A. past
 • B. school
 • C. class
 • D. grade

III.Lựa chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhất để hoàn thành các câu dưới đây bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 11: There is a luxurious hotel to the .........of his house.

 • A. front of
 • B. opposite
 • C right
 • D. between

Question 12: My children often spend many hours..........the computer screen.

 • A. in
 • B. among
 • C. on
 • D. upon

Question 13: Minh often goes to school ........... motorbike.

 • A. on
 • B. by
 • C. in
 • D. at

Question 14: ............?

By bus.

 • A. How far is it from your house to your school?
 • B. How often do you go to school?
 • C. How do you go to school?
 • D. Which transportation do you go there?

Question 15: These are his pictures and those are............

 • A. me
 • B. mine
 • C. my
 • D. B and C are correct

Question 16: How does she often go to school?

- .................. foot.

 • A. By
 • B. In
 • C. On
 • D. At

Question 17: That is Marry. She is............... best friend.

 • A. me
 • B. mine
 • C. my
 • D. I

Question 18. After school, she often walks............. and prepare lunch for her family.

 • A. home
 • B. her home
 • C. to home
 • D. to the home

Question 19. My brother sometimes listens to........... in the afternoon.

 • A. songs
 • B. music
 • C. cartoons
 • D. pictures

Question 20. This test is .......... difficult that I can’t solve it.

 • A. too
 • B. enough
 • C. so
 • D. very

IV. Em hãy đọc đoạn văn ngăn sau và khoanh tròn đáp án đúng cho mỏi câu hỏi sau

Good morning, everyone. My name is Minh Anh. This is my school. It is small and old but it is beautiful. Behind the school, there is a large yard. We often play soccer together here. The yard is clean and there are many trees and flowers there. My friends and I sit under the trees every morning to review our lessons. My school has two floors and fifteen classrooms. My classroom is on the first floor. There are forty-three teachers in my school. They are good teachers. I love them and I love my school very much.

Question 21. What does Minh Anh do?

 • A. pupil
 • B. student
 • C. nurse
 • D. pilot

Question 22. What does her school look like?

 • A. It’s big and ancient but beautiful.
 • B. It’s small and old but beautiful.
 • C. It is very large and famous.
 • D. It is as normal as other schools.

Question 23. How many floors and classrooms does her school have?

 • A. 2 floors and 15 classrooms
 • B. 2 floors and 50 classrooms
 • B. 15 floors and 2 classrooms
 • D. 50 floors and 2 classrooms

Question 24. How many teachers are there in her school?

 • A. 42
 • B. 50
 • C. 43
 • D. 46

Question 25. How does she feel about her school?

 • A. She really hates her school.
 • B. She doesn’t like her school.
 • C. She really loves her school.
 • D. She feels normal.

V. Có một lỗi sai ở một trong bốn phần bôi đậm mỗi câu sau. Tìm lỗi sai đó (A, B, C, hoặc D)

Question 26. There isn't any trees/ behind/ their house.

 • A. isn't
 • B. trees
 • C. behind
 • D. their

Question 27. What are that? - They are flowers

 • A. what
 • B. that
 • C. they
 • D. flowers

Question 28. Is there a/ lakes in this city?

 • A. Is
 • B. a
 • C. lakes
 • D. city

Question 29. The market has/ very/ noisy

 • A. The
 • B. has
 • C. very
 • D. noisy

Question 30. Those students 60 to/ school by a bus.

 • A. Those
 • B. go
 • C. school
 • D. a
Xem đáp án
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021