Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 5: Things I do (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 5: Things I do (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

I. Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 1.

 • A. thing
 • B. literature
 • C. timetable
 • D. history

Question 2.

 • A. lunch
 • B. music
 • C. brush
 • D. up

Question 3.

 • A. watch
 • B. math
 • C. lamp
 • D. family

Question 4.

 • A. day
 • B. after
 • C. play
 • D. game

Question 5.

 • A. teacher
 • B. read
 • C. eat
 • D. ready

II. Tìm từ khác loại trong mỗi dòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 6.

 • A. read
 • B. listen
 • C. watch
 • D. home

Question 7.

 • A. math
 • B. history
 • C.homework
 • D. literature

Question 8.

 • A. eat
 • B.breakfast
 • C. lunch
 • D. dinner

Question 9.

 • A. Monday
 • B. Today
 • C. Friday
 • D. Tuesday

Question 10.

 • A. soccer
 • B. volleybal
 • C. chess
 • D. timetable

III. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời thích hợp bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

This is my friend, Mai. She's fifteen years old. She's in grade eight. This is her routine.

In the morring, she gets up at half past five. She takes a shower and eats a big breakfast. Then she goes to school at seven o'clock. She has classes from a quarter past seven to half past eleven. At twelve o'clock, she has lunch at home.

In the afternoon, she learns English at an English Club. Then she plays soccer with her friends. She goes home at five o'clock.

In the evening, she does her homework and watches television. She goes to bed at ten o'clock.

Question 11. Does she eat breakfast in the morning?

 • A. Yes. She eats a small breakfast.
 • B. No. She eats a big breakfast.
 • C. Yes. She eats a big breakfast.
 • D. No, she doesn't.

Question 12. What time do her classes start? - At...............

 • A. seven o clock.
 • B. seven thirty
 • C. a quarter to seven.
 • D. seven fifteen.

Question 13. What time does her school finish? - At...................

 • A. thirty eleven.
 • B. half past eleven.
 • C. eleven thirteen
 • D. a quarter past eleven

Question 14. Where does she have lunch? - She has lunch at .............

 • A. at home.
 • B. at school.
 • C. on the street
 • D. on the second floor.

Question 15. When does she play soccer?

 • A. In the morning
 • B. In the afternoon.
 • C. In the evening
 • D. At night.

IV. Lựa chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhất để hoàn thành các câu dưới đây bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 16: My hobbies are ......... books and .......... music

 • A. read/ listen to
 • B. reading/ listening to
 • C. watching/ hearing
 • D. watch/ hear

Question 17: Which word is the odd one out?

 • A. Chemistry
 • B. Mathematics
 • C. Homework
 • D. Biology

Question 18: My family often watch........... every night.

 • A. a television
 • B. the television
 • C. an television
 • D. television

Question 19: My class has Maths and Literature.............Thursday, Friday and Saturday.

 • A. in
 • B. on
 • C. at
 • D. upon

Question 20: I often wake up at 6 o’clock ............

 • A. every morning
 • B. morning
 • C. in some morning
 • D. in the morning

Question 21: My brother usually........... to music every night.

 • A. hears
 • B. listens
 • C. watches
 • D. sees

Question 22: Does Lan usually do the homework before going to class?

 • A. No, she does
 • B. Yes, she does
 • C. No, Lan does
 • D. Yes, she doesn’t

Question 23: ......... does Minh do after school? He plays soccer with his friends.

 • A. When
 • B. Which
 • C. What
 • D. Why

Question 24: Who’s this?

- ................ is my best friend, Nam.

 • A. Those
 • B. This
 • C. That
 • D. These

Question 25: Which word is the odd one out?

 • A. volleyball
 • B. football
 • C. housework
 • D. baseball

V. Chọn câu viết đúng nhất từ các từ, cụm từ bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D

Question 26. What / time / Mrs. Hanh / get / up / ?

 • A. What time Mrs. Hanh gets up?
 • B. What time does Mrs. Hanh gets up?
 • C. What time does Mrs. Hanh get up?
 • D. What time do Mrs. Hanh get up?

Question 27. How / many / floor / school / have / ?

 • A. How many floor does your school have?
 • B. How many floors does your school have?
 • C. How many floors do your school has?
 • D. How many floors do your school have?

Question 28. Which / class / you / haue / Monday / ?

 • A. Which classes you have on Monday?
 • B. Which class do you have in Monday?
 • C. Which classes do you has on Monday?
 • D. Which classes do you have on Monday?

Question 29. Friecnd / I / go / school / seven / fifteen /

 • A. My friends and I go to school at seven fifteen.
 • B. My friends and I goes to school at seven fifteen.
 • C. My friends and I go to school in seven fifteen.
 • D. My friends and I go to school at fifteen seven.

Question 30. Ba / help / mom / after / school / ?

 • A. Do Ba helps his mom after school? .
 • B. Does Ba help hIs mom after school?
 • C. Does Ba helps his mom after school?
 • D. Ba helps his mom after school?
Xem đáp án

=> Kiến thức Unit 5: Things I do


Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 5: Things I do (P2)
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021