Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 14: Making plans (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 14: Making plans (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

I. Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau băng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 1:

 • A. dstination
 • B. prpare
 • C. prfer
 • D. rfer

Question 2:

 • A. mtch
 • B. strt
 • C. prk
 • D. fst

Question 3:

 • A. dea
 • B. vsit
 • C. cty
 • D. brng

Question 4:

 • A. sty
 • B. tke
 • C. mke
 • D. cre

Question 5:

 • A. g
 • B. fll
 • C. phto
 • D. hme

II. Tìm từ có cách đánh trọng âm khác các từ còn lại trong mỗi đòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 6.

 • A. camera
 • B. citadel
 • C. sometimes
 • D. destination

Question 7.

 • A. winter
 • B. idea
 • C. picnic
 • D. sausage

Question 8.

 • A. vacation
 • B. uncle
 • C. visit
 • D. minibus

Question 9.

 • A. fishing
 • B. packet
 • C. pagoda
 • D. purple

Question 10.

 • A. activity
 • B. finally
 • C. sandwich
 • D. aerobics

III. Lựa chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhất để hoàn thành các câu dưới đây bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D

Question 11. What are you going......... this weekend?

 • A. do
 • B. to do
 • C. do
 • D. doing

Question 12. I'm going to .......... badminton next Sunday

 • A. see
 • B. watch
 • C. play
 • D. do

Question 13. Why ............ we go to Huong pagoda?- Yes. Good idea.

 • A. not
 • B. do not
 • C. don't
 • D. no

Question 14. Mai's friend.......... going to have a picnic.

 • A. be
 • B. am
 • C. is
 • D. are

Question 15. Nam is............ take some photos.

 • A. go to
 • B. goes to
 • C. going to
 • D. going

Question 16. It usually......... in March.

 • A. to rain
 • B. rain
 • C. raining
 • D. rains

Question 17. ........ go to Ho Chi Minh City for our holiday.

 • A. Let's
 • B. It's
 • C. We're
 • D. That's

Question 18. .............about going to Nha Trang?

 • A. Why
 • B. What
 • C. Where
 • D. When

Question 19. How are we going to travel? - ......... trann.

 • A. On
 • B. At
 • C. By
 • D. In

Question 20. Where are they going to stay? - In a .............

 • A. destination
 • B. hotel
 • C. vacation
 • D. beach

IV. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời thích hợp bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

It's 7.15 now. Hai, Lan and their parents are in the dining room. They are having breakfast. They usually have breakfast at 7 o'clock. What are they going to do after breakfast?

Hai's mother is going to take the dishes into the kitchen and wash them.

Hai is going to clean the table.

Lan is going to sweep the floor.

Hai's father is going to have tea and read the newspaper.

Then at 8 o'clock, Lan is going shopping with her mother. Hai is going to do his homework. His father is going to help him.

At 10 o'clock, they are going to watch television in the living room.

Question 21. Where is Hai's family?

 • A. It is at home
 • B. It is breakfast time.
 • C. They are eating
 • D. They are in the dining room.

Question 22. What are they doing now?

 • A. They are drinking tea.
 • B. They are talking about the day.
 • C. They are cooking breakfast.
 • D. They are eating

Question 23. What time do they usualÌy have breakfast? - At..........

 • A. 7 o'clock
 • B. 7.15
 • C. 6 o'clock
 • D. 6.30

Question 24. What's Hai's mother going to do after dinnner?

- She is going to..........

 • A. read the newspaper
 • B. wash the dishes
 • C. drink tea
 • D. do her homework

Question 25. What is Hlai's mother going to do at 8 o'clock?

 • A. He is going to sweep the floor.
 • B. She is going to go shopping with Lan.
 • C. She's going shopping with Hai.
 • D. She's going to wash the dishes

V. Chọn câu viết đúng nhất từ các từ, cụm từ gợi ý bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 26: Where/ you/ go/ tomorrow?

 • A. Where do you go tomorrow?
 • B. Where is you going tomorrow?
 • C. Where are you going to go tomorrow?
 • D. Where are you going in tomorrow?

Question 27: she/ tonight/ is/ do/ is/ going/ anything?

 • A. She is going to do anything tonight?
 • B. Anything is she going to do tonight?
 • C. Tonight she is going to do anything?
 • D. Is she going to do anything tonight?

Question 28: Lam/ dinner/ tonight/ is/ where/ going/ have/ to?

 • A. Lam is going to have dinner where tonight?
 • B. Where is Lam going to have dinner tonight?
 • C. Where Lam is going to have dinner tonight?
 • D. Tonight dinner where is Lam going to have?

Question 29: Lam/ Linh/ going/ picnic/ near/ river.

 • A. Lam with Linh are going to have a picnic near a river.
 • B. Lam and Linh are going to have for picnic near a river.
 • C. Lam and Linh are going to have a picnic near an river.
 • D. Lam and Linh are going to have a picnic near a river.

Question 30: How/ you/ visit/ grandparents?

 • A. How much are you going to visit your grandparents?
 • B. How many are you going to visit your grandparents?
 • C. How often are you going to visit your grandparents?
 • D. How often are you visit your grandparents?
Xem đáp án

=> Kiến thức Unit 14: Making plans


Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 14: Making plans (P1)
 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021