Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 16: Man and the environment (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 16: Man and the environment (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

I. Tìm từ có cách đánh trọng âm khác các từ còn lại trong mỗi dòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D,

Question 1.

 • A. animal
 • B. collect
 • C. destroy
 • D. pollution

Question 2.

 • A. recycle
 • B. produce
 • C. pollute
 • D. damage

Question 3.

 • A. tomato
 • B. buffalo
 • C. idea
 • D. environment

Question 4.

 • A. lemonade
 • B.destination
 • C. structure
 • D. natilonahity

Question 5.

 • A. danger.
 • B. vacation
 • C. pagoda
 • D. activity

II. Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân trong mỗi đòng sau bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 6:

 • A. plnt
 • B. hlf
 • C. strt
 • D. bnk

Question 7:

 • A. pll
 • B. brn
 • C. fll
 • D. flfill

Question 8:

 • A. nimal
 • B. crt
 • C. gs
 • D. trsh

Question 9:

 • A. anmal
 • B. chcken
 • C. kte
 • D. plastc

Question 10:

 • A. dnger
 • B. cme
 • C. wste
 • D. trsh

III. Lựa chọn từ hoặc cụm từ phù hợp nhất để hoàn thành các câu dưới đây bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 11. This good farmer ..........a lot of rice.

 • A. pollutes
 • B. produces
 • C. recycles
 • D. damages

Question 12. More people need......... food.

 • A. many
 • B. much
 • C. more
 • D. most

Question 13. These Asian animals are........ danger now.

 • A. in
 • B.on
 • C. at
 • D. under

Question 14. ........walk on the grass.

 • A. No
 • B. Not
 • C. Doesn't
 • D. Don't

Question 15. We shouldn't throw......... in the street.

 • A. plant
 • B. trash
 • C. gas
 • D. cart

Question 16. What is......... the land, the rivers and the oceans?

 • A. pollute
 • B. pollutes
 • C. polluting
 • D. pollution

Question 17. When you see a dripping faucet,.......... it off.

 • A. leave
 • B. destroy
 • C. damage
 • D. turn

Question 18. We collect waste paper, scrap metal and old plastic and......... them

 • A. feed
 • B. save
 • C. burn
 • D. recycle

Question 19. We are planting.......... trees to make the environment green.

 • A. much
 • B. a little
 • C. few
 • D. a lot of

Question 20. The baby is full. He drinks much..........

 • A. rice
 • B. milk
 • C. fruIt
 • D. food

IV. Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời thích hợp bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Mr. Brown is a farmer. He has some paddy fields and he grows a lot of wheat. He also has a small garden. He grows a few vegetables there. He has some animals. He has two cows and seven pigs. He also has a iot of chickens, two dogs and one cat. The cows produce a lot of milk. The dogs keep the house safe. The cat kills a lot of mice on the farm. The chickens produce a lot of eggs. The pigs produce a little pork and bacon. His animals are very useful.

Question 21. Whav does Mr. Brown do?

 • A. He's a worker
 • B. He works in the field.
 • C. He does his housoework
 • D. He a farmer.

Question 22. How many paddy fields does he have?

 • A. A few
 • B. Few
 • C. Much
 • D. Many.

Question 23. How much wheat does he grow?

 • A. No
 • B. Many
 • C. Any
 • D. A lot.

Question 24. What does he grow in the garden?

 • A. Some vegctables
 • B. Many floweors.
 • C. A few trees
 • D. A lot of wheat.

Question 25. Does he grow any rice in his paddy field?

 • A. Yos, he does
 • B. No, he doesn't.
 • C. He grows a lot of rice
 • D. He doesn't grow any rice.

V. Chọn cách viết đúng nhất từ các từ, cụm từ gợi ý bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D.

Question 26: beef / produce / his / and / lot / milk /a /cows / of

 • A. His cows produce lot of a beef and milk.
 • B. Cows of his produce a lot beef and milk.
 • C. His cows produce a lot of beef and milk.
 • D. His beefs produce a lot of cows and milk.

Question 27: water/ save/ / protect /people/ electricity/ and/ to/should/ environment

 • A. People should protect water and electricity to save the environment.
 • B. People should save water and electricity to protect the environment.
 • C. People should save environment and electricity to protect the water.
 • D. People should save water and the environment to protect water.

Question 28: is/ plenty/ Hanoi/ traffic/ there/ in.

 • A. There is plenty of in Hanoi traffic.
 • B. Plenty of traffic is there in Hanoi.
 • C. Hanoi there is in plenty of traffic.
 • D. There is plenty of traffic in Hanoi.

Question 29: eggs/ much/ these/ do/ cost/ how?

 • A. How much do these eggs cost?
 • B. How much these eggs do cost?
 • C. How much eggs do these cost?
 • D. How these eggs do much cost?

Question 30: damaging/ human/ many/ is/ forests.

 • A. Many human is damaging forests.
 • B. Human is many damaging forests.
 • C. Human is damaging many forests.
 • D. Many forests is damaging human.
Xem đáp án

=> Kiến thức Unit 16: Man and The environment


Trắc nghiệm tiếng anh 6 unit 16: Man and the environment (P1)
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021