Trình bày đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 - 1918

  • 1 Đánh giá

3. Trình bày đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 - 1918

Bài làm:

Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 - 1918:

  • Chủ trương đường lối: từ phạm trù phong kiến chuyển sang phạm trù tư sản (ở mức độ khuynh hướng).
  • Lực lượng tham gia: gồm đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vai trò của binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
  • Hình thức hoạt động: Khởi nghĩa vũ trang, duy tân cải cách.
  • Địa bàn: diễn ra lẻ tẻ từ Bắc đến Nam.

  • Kết quả: đều lần lượt bị thất bại.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8