Trình bày vai trò của tuyến trê thận

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 181 - sgk Sinh học 8

Trình bày vai trò của tuyến trê thận

Bài làm:

 • Tuyến trên thận gồm phần vỏ và phần tủy
 • Phần vỏ tiết ra hoocmon có vai trò:
  • Điều hòa các muối natri và kali trong máu
  • Điều hòa đường huyết (tạo glucôzơ từ prôtêin và lipit)
  • Điều hòa sinh dục nam, gây những biến đổi đặc tính sinh dục nam
 • Phần tủy tiết 2 loại hoocmon là ađrênalin và norađrênalin có vai trò:
  • Gây tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dẫn phế quản
  • Góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường huyết khi bị hạ đường huyết

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021