Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trong các quyền của công dân dưới đây, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?

a) Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ;

b) Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ ;

c) Quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân ;

d) Quyền được học tập ;

đ) Quyền khiếu nại, tố cáo ;

e) Quyền bất khả xâm phạm về thân thể ;

g) Quyền tự do kinh doanh ;

h) Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước.

Bài làm:

Quyền thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội:

a) Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ;

c) Quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân ;

đ) Quyền khiếu nại, tố cáo ;

h) Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021