Trong câu chuyện sau đây, có mấy từ là? Hãy giải thích nghĩa của mỗi từ là?

  • 1 Đánh giá

5. Trong câu chuyện sau đây, có mấy từ là? Hãy giải thích nghĩa của mỗi từ là?

Ông chủ hiệu chuyên giặt là quần áo treo biển: " Giặt là hấp". Một người qua đường bình luận: " giặt là tốt chứ sao lại là hấp?". Chủ tiệm nghe thấy liền phân bua:

- Ông này hay thật! Là là là chứ không phải là là

Bài làm:

Trong bài từ là xuất hiện 9 lần như sau:

Ông chủ hiệu chuyên giặt là(1) quần áo treo biển: " Giặt là(2) hấp". Một người qua đường bình luận: " giặt (3) tốt chứ sao lại là hấp?". Chủ tiệm nghe thấy liền phân bua:

- Ông này hay thật! Là(4) là(5) là(7) chứ không phải là(8) là(9)

Nghĩa của mỗi từ:

  • là 1,2,5,7: là hành động dùng bàn ủi làm nóng đưa đi đưa lại trên một bề mặt để làm phẳng
  • là 3,4,8: là động từ đặc biệt biểu thị quan hệ giữa phần nêu đối tượng cùng với phần chỉ ra nội dung nhận thức hay giải thích
  • là 6,9 : là trợ từ làm đệm cho lời nói có sắc thái tự nhiên hoặc sắc thái nhận định chủ quan của người nói
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021