Trong khi viết, lúc nào chúng ta nên dùng cách dẫn trực tiếp, lúc nào chúng ta nên dùng cách dẫn gián tiếp?

  • 1 Đánh giá

2. Trong khi viết, lúc nào chúng ta nên dùng cách dẫn trực tiếp, lúc nào chúng ta nên dùng cách dẫn gián tiếp? Vì sao?

Bài làm:

Trong khi viết, lúc nào chúng ta nên dùng

  • Dẫn trực tiếp khi ta nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép.
  • Dẫn gián tiếp khi ta thuật lại lời nói hay ý nghĩ của hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp, lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.

Bởi vì:

  • Cách dẫn trực tiếp: nhắc lại nguyên văn và được đạt trong đấu ngoặc kép.
  • Cách dẫn gián tiếp : thuật lại nhưng có điều chỉnh cho thích hợp và không đặt trong dấu ngoặc kép
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021