Từ bài tập trên em hãy cho biết tác dụng của dấu hai chấm trong câu:

  • 1 Đánh giá

c. Từ bài tập trên em hãy cho biết tác dụng của dấu hai chấm trong câu:

Bài làm:

Dấu hai chấm dùng để:

  • Đánh dấu (báo trước phần giải thích, thuyết minh cho một phần trước đó).
  • Đánh dấu (báo trước lời dẫn trực tiếp dùng với dấu ngoặc kép hay lời đối thoại, dùng với dấu gạch ngang).
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021