Từ các số liệu của các hình trên, thảo luận theo nhóm, và chọn từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong kết luận dưới đây.

  • 1 Đánh giá

3. Từ các số liệu của các hình trên, thảo luận theo nhóm, và chọn từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong kết luận dưới đây.

( Kg; gam; 6,022. 1023 ; vô cùng nhỏ; gam/mol; gam/lít; trị số/giá trị; đơn vị; đơn vị đo; nguyên tử khối; phân tử khối; giống nhau; khác nhau)

Kết luận:

Như vậy, khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng .......... của ............ nguyên tử hay phân tử hay của .............. mol chất.

Đơn vị đo khối lượng mol là ....................

Đối với mỗi nguyên tố, khối lượng mol nguyên tử và nguyên tử khối có cùng.............., khác nhau về ........... Đối với mỗi chất, khối lượng mol phân tử và ........... có cùng trị số, ............ về đơn vị đo.

Bài làm:

Kết luận:

Như vậy, khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam của 6,022. 1023 nguyên tử hay phân tử hay của một mol chất.

Đơn vị đo khối lượng mol là gam/mol.

Đối với mỗi nguyên tố, khối lượng mol nguyên tử và nguyên tử khối có cùng trị số/giá trị, khác nhau về đơn vị đo. Đối với mỗi chất, khối lượng mol phân tử và nguyên tử có cùng trị số, khác nhau về đơn vị đo.

  • 90 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST