Từ nhìn trong bản dịch thơ Xa ngắm thác núi Lư có nghĩa là " đưa mắt về một hướng nào đó để thấy" . Ngoài nghĩa đó, từ trông còn có những nghĩa sau:

  • 1 Đánh giá

b. Từ nhìn trong bản dịch thơ Xa ngắm thác núi Lư có nghĩa là " đưa mắt về một hướng nào đó để thấy" . Ngoài nghĩa đó, từ trông còn có những nghĩa sau:

  • Để mắt tới, quan tâm tới
  • Xem xét để thấy vào biết được

Tìm các tương đồng nghĩa với mỗi nghĩa trên của từ nhìn

Bài làm:

  • Để mắt tới, quan tâm tới: trông coi, chăm sóc, chăm nom
  • Xem xét để thấy vào biết được: Trông mong, trông chờ,mong ngóng, ...

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021