Văn bản tường trình và văn bản thông báo cần đảm bảo những yêu cầu gì về hình thức, nội dung?

  • 1 Đánh giá

l, Văn bản tường trình và văn bản thông báo cần đảm bảo những yêu cầu gì về hình thức, nội dung?

Bài làm:

Yêu cầu của văn bản tường trình:

  • Về hình thức: phải tuân theo thể thức, trình bày đầy đủ, chính xác thời gian, địa điểm, sự việc, họ tên những người có liên quan cùng đề nghị của người viết, có đầy đủ họ tên người gửi, người nhận, địa điểm.
  • Về nội dung: trình bày rõ về sự việc, thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người người có liên quan đến sự việc

Yêu cầu của văn thông báo:

  • Về hình thức: phải tuân thủ các thể thức hành chính, có ghi tên cơ quan, số công văn, quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, ngày tháng, người nhận, người thông báo, chức vụ người thông báo thì văn bản mới có hiệu lực.
  • Về nội dung: phải cho biết rõ ai thông báo, thông báo cho ai, nội dung công việc, quy định, thời gian, địa điểm cụ thể, chính xác.
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021