Viết biểu thức về mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.

  • 1 Đánh giá

2. Viết biểu thức về mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.

Bài làm:

Đoạn mạch nối tiếp:

  • U = U1 + U2 + ... + Un
  • I = I1 = I2 = ... = In

Đoạn mạch song song:

  • U = U1 = U2 = ... = Un
  • I = I1 + I2 + ... + In
  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021