Viết văn bản cho cuộc họp dựa vào tình tiết

 • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

Câu 1: trang 134 sgk Ngữ văn 9 tập 2
Lớp 9A vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn phấn đấu để cuối năm có 100% học sinh đạt yêu câu trong đó 60% loại khá giỏi

Hãy viết biên bản cuộc họp ấy dựa vào những tình tiết sau đây:

a) Thành phần: Cô Lan giáo viên môn Ngữ văn toàn thể lướp, đại biểu các lướp 9B, 9C. Cô Lan điều khiển hội nghị.

b) Hội nghị bắt đầu lúc 10h và kết thúc lúc 11h 30 phút

c) Bạn Huệ lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình môn ngữ văn:

 • Nhiều bạn chưa đọc kĩ văn bản chuẩn bị sơ sài
 • Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập nhất là bài tập Tiếng Việt và bài tập làm văn
 • Nhiều bạn chưa biết làm thế nào để có một bài văn hay. Bài viết sai chính tả, ngữ pháp lan man, xa đề

Kết quả: Khá, giỏi,:40%; trung bình 50%; yếu 10%

d) Cô Lan khai mạc và yêu cầu nọi dung hội nghị:

Mục đích: tìm biện pháp để học tốt môn Ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% khá giỏi

Nội dung:

 • Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời gian qua.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiêm( Thu Nga, Thúy Hà)
 • Tập thể lớp trao đổi bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu

e) Kinh nghiệm của Thu Nga

 • Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật ý nghãi của văn bản sau đó mới chuẩn bị bài.
 • Phải cố gắng tưởng tưởng liên tưởng đào sâu để suy nghĩ để có came xúc, suy nghĩ, ý tưởng độc đáo
 • Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các phần luyện nói luyện viết

g) Kinh nghiệm của Thúy Hà :

 • Mỗi văn bản cần có những nét đọc đáo riêng. Phải tìm ra những nét độc đáo đó.
 • Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học
 • Nắm chắc cách làm bài theo từng thể loại. Dành thời gian thích đáng để chác định yêu cầu bài viết
 • Nhất thiết phải làm bài dàn ý trước khi viết
 • Khi viết cần phải chủ động để xác định yêu cầu bài biết
 • Khi viết cần chủ động và làm theo diễn đạt, tránh lệ thuộc vào bài mẫu.

h) Cô Lan tổng kết hội nghị:

 • Phải đọc kĩ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì bằng cách nào và thái độ ra sao
 • Thường xuyên tích lũy tưu liệu và biết tận dụng tư liệu khi làm bài
 • Rèn luyện tư liệu cảm thụ đặc biệt là khả năng liên tưởng tưởng tượng
 • Soạn bài và rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng
 • Soạn bài và làm bài tập đầy đủ chu đáo
 • Khi làm bài cần phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý . Cố gắng hết sức viết bài viết mạch lạc, trong sáng
 • Tin tưởng và kết quả phấn đấu của lớp

Bài làm:

Trường THCS :…

Lớp : 9A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN

Khai mạc lúc 10h ngày…tháng…năm…
Thành phần tham dự :
-Cô Lan – giáo viên môn Ngữ văn.
-Địa biểu lớp 9B, 9C.
- Tập thể học sinh lớp 9A.

Chủ trì : cô Lan. Thư kí :…

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Cô Lan khai mạc, nêu têu cầu và nội dung hội nghị :…

- Mục đích hội nghị : tìm biện pháp học tốt môn ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% khá, giỏi.

- Nội dung:

 • Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời gian qua.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiêm( Thu Nga, Thúy Hà)
 • Tập thể lớp trao đổi bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu

2. Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn :

 • Nhiều bận chưa đọc kĩ văn bản, chuẩn bị bài sơ sài.
 • Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập nhất là bài tập Tiếng Việt và bài tập làm văn
 • Nhiều bạn chưa biết làm thế nào để có một bài văn hay. Bài viết sai chính tả, ngữ pháp lan man, xa đề

Kết quả: Khá, giỏi,:40%; trung bình 50%; yếu 10%

3. Trao đổi kinh nghiệm học tập :

Kinh nghiệm của Thu Nga :

 • Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật ý nghãi của văn bản sau đó mới chuẩn bị bài.
 • Phải cố gắng tưởng tưởng liên tưởng đào sâu để suy nghĩ để có came xúc, suy nghĩ, ý tưởng độc đáo
 • Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các phần luyện nói luyện viết

Kinh nghiệm của Thúy Hà :

 • Mỗi văn bản cần có những nét đọc đáo riêng. Phải tìm ra những nét độc đáo đó.
 • Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học
 • Nắm chắc cách làm bài theo từng thể loại. Dành thời gian thích đáng để chác định yêu cầu bài viết
 • Nhất thiết phải làm bài dàn ý trước khi viết
 • Khi viết cần phải chủ động để xác định yêu cầu bài biết
 • Khi viết cần chủ động và làm theo diễn đạt, tránh lệ thuộc vào bài mẫu.

4. Cô Lan tổng kết hội nghị:

Phải đọc kĩ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì bằng cách nào và thái độ ra sao

 • Thường xuyên tích lũy tưu liệu và biết tận dụng tư liệu khi làm bài
 • Rèn luyện tư liệu cảm thụ đặc biệt là khả năng liên tưởng tưởng tượng
 • Soạn bài và rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng
 • Soạn bài và làm bài tập đầy đủ chu đáo
 • Khi làm bài cần phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý . Cố gắng hết sức viết bài viết mạch lạc, trong sáng

Biên bản kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.

Chủ trì : Thư kí :

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021