Write Unit 10: Recycling

  • 1 Đánh giá

Bạn đã từng thử qua cách làm giấy mới từ giấy cũ chưa? Phần này sẽ giúp bạn học biết được cách tái chế giấy thủ công, ôn tập câu mệnh lệnh và các cách kết hợp từ. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

WRITE – UNIT 10: RECYCLING

1. Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box. (Hãy hoàn thành các chỉ dẫn về việc tái sử dụng, dùng động từ cho trong khung.)

Giải:

First, (0) soak some old newspaper in a bucket of water overnight. Then (1) use a wooden spool to mash the paper. Next, (2) mix the mashed paper and the water paper together in another bucket. (3) Place a wire mesh in the mixture then pull it out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) press it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) Wrap some heavy books in a plastic bag and put them on the cloth. (6) Wait about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth to (7) dry in the sunlight.

Dịch:

Đầu tiên, ngâm một ít tờ báo cũ trong một cái thùng nước qua đêm. Sau đó sử dụng một thanh cuộn bằng gỗ để nghiền giấy. Tiếp theo, trộn giấy nghiền và nước giấy vào nhau trong một cái xô khác. Đặt một dây lưới trong hỗn hợp sau đó kéo nó ra. Sau đó đặt lưới với hỗn hợp trên vải và ấn nó xuống vững chắc. Lấy lưới ra khỏi vải. Quấn một số sách nặng vào một túi nhựa và đặt chúng lên vải. Chờ khoảng 5 phút. Cuối cùng, đặt sách đi và lấy tờ giấy ra khỏi vải để khô trong ánh nắng mặt trời.

2. In some areas people burn dry tea leaves to keep mosquitoes away.Look at the pictures. Make the instructions on how to prepare the tea leaves, using the given words in the box. (Hãy xem tranh. Ở một vài vùng, người ta đốt lá trà khô để xua muỗi đi. Hãy hoàn thành các câu để đưa ra các chỉ dẫn về cách chuẩn bị lá trà, sử dụng từ cho trong khung.)

Giải:

  • a. First, take the used tealeaves from the tea pot. (Đầu tiên, lấy lá đã dùng ra khỏi bình trà)
  • b. Next, scatter the tealeaves on a tray. (Tiếp theo, rắc lá trà trên một cái khay.)
  • c. Then, dry the leaves in the sun. (Sau đó, phơi lá dưới ánh nắng mặt trời.)
  • d. Finally, put the dry leaves in a pot for future use. (Cuối cùng, đặt lá trà khô vào bình cho việc sử dụng sau này.)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021