Getting started Unit 10: Recycling

 • 1 Đánh giá

Đây là phần khởi động của Unit 10 với chủ đề: Recycling (Tái chế). Phần này sẽ giúp bạn học làm quen với các từ vựng mới và có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

GETTING STARTED – UNIT 10: RECYCLING

Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you. (Hãy cùng bạn học nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta thải ra. Những từ cho trong khung có thể giúp bạn.)

Giải:

 • A: We should use cloth bags instead of plastic bags. (Chúng ta nên sử dụng túi vải thay vì túi nhựa.)
 • B: You're right. We should aslo reuse plastic bags. (Bạn nói đúng. Chúng ta cũng nên tái sử dụng túi nhựa.)
 • A: We should use tree leaves to wrap things. (Chúng ta nên dùng lá cây để gói các vật.)
 • B: You're right. We should also use tree leaves to make fertilizer. (Bạn nói đúng. Chúng ta cũng nên sử dụng lá cây để làm phân bón.)
 • A: We should use garbage to make fertilizer. (Chúng ta nên dùng rác để làm phân bón.)
 • B: You’re right. You should aslo reuse household and garden waste to make fertilizer. (Bạn nói đúng. Bạn cũng nên tái sử dụng rác thải gia đình và vườn để làm phân bón.)
 • A: We should reuse used papers to make toys. (Chúng ta nên sử dụng lại giấy tờ để làm đồ chơi.)
 • B: You’re right. We should also reuse tin cans. (Bạn nói đúng. Chúng ta cũng nên sử dụng hộp thiếc.)
 • A: We should use vegetable matter to make animal food. (Chúng ta nên dùng chất thực vật để chế biến thức ăn cho động vật.)
 • B: You're right. We should also reuse home eating. (Bạn nói đúng. Chúng ta cũng nên dùng lại nhà ăn.)

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021