Write Unit 13: Festivals

  • 1 Đánh giá

Phần "Write" sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng viết thông qua chủ đề của Unit 13: Festivals (Các lễ hội). Phần này sẽ giúp bạn học ôn tập lại từ vựng và ngữ pháp đã học. Bài viết sua là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

WRITE – UNIT 13: FESTIVALS

1. Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report. (Sử dụng thông tin ở hội thoại trang 121 để điền vào chồ trống trong bản báo cáo này.)

The Rice-cooking Festival
by Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1) rice-cooking festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometer away from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire- making and rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had to (4) run to the river to get the (5) water.

In the fire-making contest two team members had to make a fire in the (6) traditional way. They tried to rub pieces of (7) bamboo together to make the fire.

(8) Six people from each team took part in the rice-cooking contest. They had to (9) separate the rice from the husk and then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added and the Thon Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Dịch bài:

Lễ hội thi thổi cơm
Tổ chức bởi Đại Sứ lễ hội Phạm Phương Linh

Bài báo này chỉ ra cách tổ chức lễ hội nấu cơm thi.

Lễ hội được tổ chức ở sân nhà tập thể cách sông 1 km. Có ba phần thi: lấy nước, tạo lửa lửa và nấu cơm. Lễ hội đã diễn ra một ngày.

Trong cuộc thi tìm kiếm nước, mỗi người từ mỗi đội phải chạy đến sông để lấy nước.

Trong cuộc thi làm tạo lửa, hai thành viên trong nhóm đã phải thực hiện tạo lửa cách truyền thống. Họ cố gắng chà xát các mẩu tre với nhau để tạo ra lửa.

Sáu người từ mỗi đội đã tham gia cuộc thi nấu cơm. Họ phải tách gạo ra khỏi vỏ và nấu cơm.

Sau ba cuộc thi, tất cả các điểm được cộng vào và nhóm Thôn Triệu đã giành được giải thưởng lớn. Lễ hội thật tuyệt vời.

2. Write a similar report on a festival you joined recently. The answers to the questions below can help you. (Viết một bản báo cáo tương tự về một lễ hội bạn mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn.)

  • a) What is the name of the festival? (Tên lễ hội là gì?)
  • b) Where was the festival held? (Lễ hội được tổ chức ở đâu?)
  • c) How long did the festival last? (Lễ hội kéo dài trong bao lâu?)
  • d) How many activities were there? Were there any competitions? (Có bao nhiêu hoạt động? Có cuộc tranh đấu nào không?)
  • e) How were the activities organized? (Các hoạt động được tổ chức như thế nào?)
  • f) How many people took part in each activity? (Có bao nhiêu người tham gia ở mỗi phần thi?)
  • g) What did you think about the festival? (Bạn nghĩ gì về lễ hội đó.)

Giải:

The Huong Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

The Huong Pagoda (Huong Pagoda) and the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to the end of the 3rd month of the lunar calendar. The festival is opened on the 6th day of the 1 St month of the lunar calendar. People conduct dragon dance in the yard of Trinh pagoda and sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th- 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The moutainous path leading from Ngoai agoda to Trong pagoda is full of visitors coming up and down. A pilgrimage to the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also to see the numerous natural shapes that are typical of the landscape and the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Dịch:

Lễ hội chùa Hương

Bài báo này cho biết lễ hội chùa Hương được tổ chức như thế nào.

Chùa Hương và hang Hương Tích là những thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Lễ hội chùa Hương kéo dài từ ngày 6 tháng 1 đến hết tháng 3 âm lịch. Lễ hội được khai mạc vào ngày 6 tháng 1 âm lịch. Người ta tiến hành điệu múa rồng tại sân chùa Trinh và đi thuyền buồm hoàng gia. Lễ hội được tổ chức tại 3 địa điểm: Hương Tích, Tuyết Sơn và Long Vân. Lễ hội đông nhất từ ​​ngày 15 đến 20 của tháng 2 âm lịch vì thời kỳ này đánh dấu ngày lễ hội chính. Con đường núi dẫn từ Phía Ngoai đến Chùa Trong đầy du khách. Người ta hành hương đến chùa Hương không chỉ vì lý do tôn giáo mà còn để nhìn thấy nhiều danh thắng tự nhiên điển hình của cảnh quan và các tòa nhà là những hiện vật có giá trị của đất nước.


  • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan