Listen Unit 16: Inventions

 • 1 Đánh giá

Lắng nghe và điền thông tin còn thiếu. Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua chủ đề "Inventions" (Các phát minh), bạn học cần ghi chú lại từ mới, nghe lại nhiều lần và luyện cách phát âm. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • Listen

LISTEN – UNIT 16: INVENTIONS

1. Listen and fill in the gaps in these sentences. (Nghe và điền vào chỗ trống trong những câu sau đây)

Giải:

 • a. Papermaking is a (1) simple process. (Quá trình làm giấy là một tiến trình đoen giản.)
 • b. The procedure is almost the (2) same as it was (3) 200 years ago. (Tiến trình gần như giống với 200 năm trước.)
 • c. The pulp vat is on the (4) left of the machine. (Thùng bột giấy ở bên trái của máy)
 • d. The papermaking machine has a lot of (5) rollers. (Máy làm giấy có nhiều con lăn.)

2. Listen again. Put the sentences into the correct order. (Nghe lại lần nữa và xếp những câu sau đây theo đúng thứ tự)

Giải:

 1. Paper pulp was placed in the vat. (Bột giấy được đặt vào trong thùng.)
 2. Paper pulp was mixed with water. (Bột giấy được trộn với nước.)
 3. The water was drained. (Nước được gạn bỏ.)
 4. The pulp fibers were poured out. (Các sợi bột giấy được tuồn ra ngoài.)
 5. The pulp was conveyed under the rollers. (Bột được vận chuyển dưới các con lăn.)
 6. The fibers were smoothed and pressed dry. (Các sợi đã được làm mịn và ép khô.)
 7. The paper was put on a roll. (Giấy được đặt lên một cuộn)

Nội dung bài nghe:

Paper making is a simple process. The procedure is almost the same as it was 200 years ago. Look closely at this picture of an old paper making machine. On the left is the pulp vat. Paper pulp was placed in the vat and mixed with a lot of water. The water was then drained and the pulp fibers were poured out of the vat and onto a conveyor belt took them under the rollers. There were quite a lot of rollers as you can see. These rollers smoothed the fibers and pressed them dry. The finished paper was then put on a roll at the end. You can see the roll of paper at the far right of the picture.

Dịch:

Làm giấy là một quá trình đơn giản. Quá trình gần giống như cách đây 200 năm. Nhìn kỹ hình ảnh của một máy làm giấy cũ. Phía bên trái là thùng bột giấy. Bột giấy được đặt trong thùng và trộn với rất nhiều nước. Nước sau đó được gạn và các sợi bột giấy được tuôn ra khỏi thùng và đưa lên băng tải. Có khá nhiều con lăn như bạn có thể nhìn thấy. Những con lăn này làm mịn các sợi và ép chúng khô. Các giấy được hoàn thành sau đó được đưa vào một cuộn ở cuối. Bạn có thể thấy cuộn giấy ở bên phải bức ảnh.


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021